ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL LUGOJ

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI  LUGOJ

 

 

 

 

                                                                                 Anexa la H.C.L. nr. 52 din 27.09.2012


CUPRINS:

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE.. 4

CAPITOLUL II - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI PRINCIPALELE TIPURI DE RELAŢII FUNCŢIONALE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI LUGOJ. 5

CAPITOLUL III - ATRIBUŢII, COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE.. 7 CONDUCERII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI LUGOJ. 7

SECŢIUNEA I - PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ. 7

SECŢIUNEA a II - a - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ. 9

SECŢIUNEA a III - a - SECRETARUL MUNICIPIULUI LUGOJ. 10

CAPITOLUL IV - ATRIBUŢII, COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI. 11 ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL.. 11 PRIMARULUI MUNICIPIULUI LUGOJ. 11

SECŢIUNEA I - ATRIBUŢII, COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI COMUNE.. 11 TUTUROR COMPARTIMENTELOR.. 11

SECŢIUNEA a II-a -CABINETUL PRIMARULUI. 12

SECŢIUNEA a III-a - COMPARTIMENTUL AUDIT.. 14

SECŢIUNEA a IV-a - .. 16 COMPARTIMENTUL RELAŢII CU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, 16 CULTE, CULTURĂ, SĂNĂTATE.. 16

SECŢIUNEA a V-a - .. 18COMPARTIMENTUL PROTECŢIE CIVILĂ.. 18

SECŢIUNEA a VI-a - .. 20COMPARTIMENTUL LICITAŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE.. 20

SECŢIUNEA a VII-a - .. 22ARHITECTUL – ŞEF.. 22

SECŢIUNEA  a VIII-a - COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI. 24

SECŢIUNEA  a IX-a - COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR.. 31

SECŢIUNEA a X-a - .. 32BIROUL MANAGEMENT PROIECTE, PROGRAME.. 32

SECŢIUNEA a XI-a - DIRECŢIA ECONOMICĂ.. 34

XI.1. SERVICIUL FINANCIAR –  CONTABIL.. 35

XI.1.1. BIROUL BUGET.. 35

XI.1.2. BIROUL CONTABILITATE, CASIERIE.. 36

XI.1.3. BIROUL AUTORIZAŢII, LIBERĂ  INIŢIATIVĂ, 38 COMERCIAL, CONTRACTE.. 38

XI.1.3.1 . COMPARTIMENTUL AUTORIZAŢII, LIBERĂ  INIŢIATIVĂ, 38 COMERCIAL, CONTRACTE.. 38

XI.1.3.2. COMPARTIMENTUL AUTORIZARE SERVICII. 41 DE TRANSPORT LOCAL.. 41

XI.2. SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE.. 44

XI.2.1. COMPARTIMENTUL CONSTATARE, IMPUNERE, URMĂRIRE, 44 EXECUTARE SILITĂ PERSOANE FIZICE.. 44

XI.2.2. COMPARTIMENTUL CONSTATARE, IMPUNERE, URMĂRIRE, 47 EXECUTARE SILITĂ PERSOANE JURIDICE.. 47

XI.3. COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR.. 49 PREVENTIV PROPRIU.. 49

SECŢIUNEA a XII-a.. 51 - DIRECŢIA INVESTIŢII. 51

XII.1. COMPARTIMENTUL INVESTIŢII. 52

XII.2. COMPARTIMENTUL TEHNIC.. 58

XII.3. COMPARTIMENTUL AVIZE, CONTROL URBAN.. 60

XII.4. COMPARTIMENTUL MEDIU.. 61

SECŢIUNEA a XIII-a.. 64 - DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ.. 64

XIII.1. BIROUL JURIDIC.. 65

XIII.2. COMPARTIMENTUL SECRETARIAT, ARHIVĂ.. 66

XIII.3. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE.. 72

XIII.4. COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ.. 75

XIII.5. COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL.. 77

XIII.6. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV – GOSPODĂRESC.. 80

XIII.7. BIROUL AGRICOL, CADASTRU.. 82

SECŢIUNEA a XIV-a.. 84

SERVICIUL POLIŢIA LOCALĂ.. 84

CAPITOLUL V.. 85

REGLEMENTĂRI PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ÎN.. 85

REALIZAREA  ACTIVITĂŢII PRIMARULUI MUNICIPIULUI LUGOJ. 85

ŞI A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ. 85

SECŢIUNEA I. 85 - REGLEMENTĂRI GENERALE.. 85

SECŢIUNEA a II-a.. 87 - REGLEMENTĂRI PRIVIND EMITEREA DISPOZIŢIILOR.. 87 PRIMARULUI MUNICIPIULUI LUGOJ. 87

SECŢIUNEA a III-a.. 88 - REGLEMENTĂRI PRIVIND ADOPTAREA HOTĂRÂRILOR.. 88 CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ. 88

CAPITOLUL VI. 92

DISPOZIŢII FINALE.. 92


 CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1

(1) Municipiul Lugoj este unitate administrativ – teritorială cu personalitate juridică de drept public, are capacitate juridică deplină şi posedă un patrimoniu propriu.

(2) Municipiul Lugoj este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de înregistrare fiscală şi al conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare.

(3) Municipiul Lugoj este titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acesta este parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.

(4) Primarul reprezintă municipiului Lugoj în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie. 

(5) Constituie patrimoniu al municipiului Lugoj bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Lugoj, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

Art. 2

(1) Administraţia publică în municipiul Lugoj se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

(2) Autonomia locală este numai administrativă şi financiară şi se exercită pe baza şi în limitele prevăzute de lege.

Art. 3

(1) Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în municipiul Lugoj sunt Consiliul Local al Municipiului Lugoj (C.L.M.L.), ca autoritate deliberativă şi Primarul Municipiului Lugoj, ca autoritate executivă.

            (2) Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din municipiu, în condiţiile legii.

            (3) În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.

Art. 4 

(1) Primarul, viceprimarul, secretarul municipiului şi aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Municipiului Lugoj (P.M.L.), care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

(2) Primăria Municipiului Lugoj este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Lugoj privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj.

(3) Sediul Primăriei Municipiului Lugoj este în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4.

Art. 5

(1) Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, în înţelesul prezentului regulament, este constituit din compartimente funcţionale (lato sensu), structurate pe competenţe, potrivit organigramei.

(2) Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

(3) Primarul conduce şi controlează activitatea aparatului propriu de specialitate şi serviciile publice locale.

 

 

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI PRINCIPALELE

TIPURI DE RELAŢII FUNCŢIONALE ÎN CADRUL

 PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI LUGOJ

 

 

Art. 6

(1) Structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj este în conformitate cu hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj.

(2) Structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj cuprinde compartimente, birouri, servicii şi direcţii, fiind următoarea:

A. Compartimente subordonate Primarului Municipiului Lugoj:

·         Cabinetul primarului;

·         Compartimentul audit;

·         Compartimentul relaţii cu instituţiile de învăţământ, culte, cultură, sănătate;

·         Compartimentul protecţie civilă;

·         Compartimentul licitaţii şi achiziţii publice;

·         Arhitectul - şef :

- Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului;

·         Compartimentul administraţia străzilor;

·         Biroul management proiecte, programe;

·         Direcţia economică:

- Serviciul financiar – contabil:

        - Biroul buget;

                    - Biroul contabilitate, casierie;

                    - Biroul autorizaţii, liberă iniţiativă, comercial, contracte:

- Compartimentul autorizaţii, liberă iniţiativă, comercial, contracte;

- Compartimentul autorizare servicii de transport local;

             - Serviciul impozite şi taxe:

                    - Compartimentul constatare, impunere, urmărire, executare silită persoane fizice;

  - Compartimentul constatare, impunere, urmărire, executare silită persoane juridice;

              - Compartimentul control financiar preventiv propriu;

·         Serviciul Poliţia Locală.

 

B. Compartimente subordonate Viceprimarului Municipiului Lugoj:

·         Direcţia investiţii:

-                             Compartimentul investiţii;

-                             Compartimentul tehnic;

-                             Compartimentul avize, control urban;

-                             Compartimentul mediu.

C. Compartimente subordonate Secretarului Municipiului Lugoj:

·         Direcţia administraţie publică locală:

-                             Biroul juridic;

-                             Compartimentul secretariat, arhivă;

-                             Compartimentul resurse umane;

-                             Compartimentul informatică;

-                             Compartimentul relaţii cu publicul;

-                             Compartimentul administrativ – gospodăresc;

-                             Biroul agricol, cadastru.

                        

Art. 7

Principale tipuri de relaţii funcţionale şi modul de stabilire al acestora se prezintă astfel:

A. Relaţii de autoritate ierarhice:

a)      subordonarea viceprimarului şi a secretarului faţă de primar;

b)      subordonarea directorilor, şefilor de servicii, şefilor de birouri şi a coordonatorilor de compartimente faţă de primar şi, după caz, faţă de viceprimar, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a dispoziţiilor primarului  şi a structurii organizatorice;

c)      subordonarea directorilor, şefilor de servicii, şefilor de birouri şi a coordonatorilor de compartimente faţă de primar, viceprimar şi secretar, după caz;

d)     subordonarea personalului de execuţie faţă de director, şeful de serviciu sau şeful de birou, după caz.

B. Relaţii de autoritate funcţionale:

Se stabilesc de către compartimentele din structura organizatorică a Primăriei  Municipiului Lugoj cu serviciile publice şi instituţiile publice din subordinea C.L.M.L., precum şi cu regiile autonome si societăţile comerciale la care C.L.M.L. este acţionar, în conformitate cu obiectul de activitate, atribuţiile specifice fiecărui compartiment sau competenţele acordate prin dispoziţia primarului sau hotărârea consiliului local şi în limitele prevederilor legale.

C. Relaţii de cooperare:

a)       se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj sau între acestea şi compartimentele corespondente din cadrul unităţilor subordonate C.L.M.L. sau la care acesta este acţionar;

b)      se stabilesc între compartimentele din structura organizatorica a Primăriei Municipiului Lugoj şi compartimente similare din celelalte structuri ale administraţiei publice centrale sau locale, O.N.G.- uri etc., din ţară sau din străinătate. Aceste relaţii de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor compartimentului sau a competenţelor acordate prin dispoziţia primarului sau hotărârea consiliului local.

 

D. Relaţii de reprezentare:

În limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de C.L.M.L. sau primar, după caz, viceprimarul, secretarul sau personalul compartimentelor din structura organizatorică a primăriei reprezintă autoritatea, instituţia publică sau municipiul în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale sau locale, organisme, O.N.G.- uri etc., din ţară sau străinătate.

În justiţie, primarul poate împuternici o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau un avocat care să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţii administraţiei publice locale respective.

Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Primăriei Municipiului Lugoj.

     E. Relaţii de inspecţie şi control:

Se stabilesc între compartimentele specializate în inspecţie şi control, compartimentele sau personalul mandatat prin dispoziţia primarului şi unităţile subordonate C.L.M.L. sau care desfăşoară activităţi supuse inspecţiei şi controlului, conform competenţelor stabilite prin legi şi alte acte normative în vigoare.

 

 

 

CAPITOLUL III

ATRIBUŢII, COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE

CONDUCERII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI LUGOJ

 

 

SECŢIUNEA I

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

 

            Art. 8

(1)    Primarul Municipiului Lugoj îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.

(2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale Prefectului, precum şi a hotărârilor Consiliului Judeţean, în condiţiile legii.

(3) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.

(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

(5) Primarul conduce serviciile publice locale.

 

 

Art. 9

(1) Primarul reprezintă municipiul Lugoj în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

(2) Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României.

(2)    Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.

 

Art. 10

În baza prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii:

-                             îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;

-                             îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului, precum şi alte atribuţii stabilite prin lege.

b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local:

-                             convoacă consiliul local, lunar, în şedinţe ordinare şi poate cere întrunirea acestuia în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, sau de îndată, în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

-                             prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Lugoj;

-                             prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

-                             elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Lugoj şi le supune aprobării consiliului local.

c) atribuţii referitoare la bugetul local:

-                             exercită funcţia de ordonator principal de credite;

-                             întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

-                             iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele municipiului Lugoj;

-                             verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor:

-                             coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

-                             ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

-                             ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-                             ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al municipiului Lugoj;

-                             numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

-                             asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

-                             emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;

-                             asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

e) alte atribuţii stabilite prin lege.

            Art. 11

În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

 Art. 12

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

Art. 13

(1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în municipiul Lugoj.

(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Art. 14

Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate şi Secretarului Municipiului Lugoj sau altor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.

 

 

 

SECŢIUNEA a II - a

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

 

            Art. 15

Viceprimarul Municipiului Lugoj este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.

Art. 16

Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local.

 

Art. 17

(1) Viceprimarul răspunde de modul de organizare a compartimentelor subordonate şi de buna desfăşurare a activităţii acestora, precum şi de îndeplinirea atribuţiilor care i-au fost delegate prin dispoziţia Primarului Municipiului Lugoj.

(2) Viceprimarul semnează actele pe care le presupune îndeplinirea atribuţiilor delegate.

 

 

SECŢIUNEA a III - a

SECRETARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

 

Art. 18

Secretarul Municipiului Lugoj este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative, fiind numit în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.

Art. 19

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Secretarul Municipiului Lugoj îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local;

b) participă la şedinţele consiliului local;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;

d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau de primar, după caz.

           

Art. 20

Secretarul Municipiului Lugoj răspunde de modul de organizare a compartimentelor subordonate şi de buna desfăşurare a activităţii acestora, precum şi de îndeplinirea atribuţiilor care    i-au fost delegate prin dispoziţia Primarului Municipiului Lugoj.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

ATRIBUŢII, COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI

 ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI MUNICIPIULUI LUGOJ

 

 

 

SECŢIUNEA I

ATRIBUŢII, COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI COMUNE

 TUTUROR COMPARTIMENTELOR

 

 

Art. 21

(1) Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia specială care le reglementează domeniul propriu de activitate.

(2) Conducerea Primăriei Municipiului Lugoj poate stabili pentru personalul din subordine şi alte sarcini, care se completează cu cele prevăzute prin actele normative speciale.

Art. 22

Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj au următoarele atribuţii şi competenţe comune:

·         soluţionează, în termenul prevăzut de lege, adresele şi petiţiile repartizate compartimentului;

·         eliberează certificate, adeverinţe, copii – la cerere şi în condiţiile legilor în vigoare – pe baza datelor şi a documentelor deţinute; 

·         duc la îndeplinire dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local referitoare la domeniul de activitate al compartimentului şi răspund de respectarea şi aplicarea acestora;

·         întocmesc şi transmit, anual, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor (cheltuieli curente şi de capital), precum şi estimările pentru următorii 3 ani, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi, după caz, justificarea cu documente a sumelor solicitate;

Art. 23

 (1) În îndeplinirea sarcinilor ce le revin, directorii, şefii de servicii şi şefii de birouri au următoarele atribuţii şi competenţe comune:

·         asigură organizarea activităţii din cadrul sectorului pe care îl conduc, pe servicii, birouri, compartimente, după caz şi pe fiecare angajat;

·         repartizează pe angajaţi corespondenţa, sprijină soluţionarea problemelor ivite, semnează lucrările din cadrul compartimentului;

·         asigură rezolvarea în termen, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a adreselor şi petiţiilor primite;

·         asigură şi verifică cunoaşterea şi studierea de către personalul din subordine a legislaţiei în vigoare, specifică fiecărui domeniu de activitate;

·         îndrumă, urmăresc şi verifică permanent utilizarea eficientă a programului de lucru;

·         realizează instructajul general introductiv privind normele de prevenire şi stingere a incendiilor (P.S.I.) pentru personalul din subordine;

·         asigură respectarea prevederilor prezentului regulament, a disciplinei în muncă şi iau sau propun, după caz, măsurile ce se impun.

(2) Directorii, şefii de servicii şi şefii de birouri răspund de întreaga activitate care le-a fost repartizată spre coordonare.

Art. 24

(1) Toţi salariaţii Primăriei Municipiului Lugoj răspund de cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea legislaţiei în vigoare specifice domeniului lor de activitate, urmărind totodată modificările legislative care survin.

(2) Toţi salariaţii au obligaţia de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu la timp, cu profesionalism, responsabilitate, eficienţă şi conştiinciozitate.

(3)  Aceştia trebuie să îşi asume răspunderea personală pentru conţinutul, forma şi legalitatea documentelor întocmite, precum şi pentru corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor furnizate.

 

 

SECŢIUNEA a II-a

CABINETUL PRIMARULUI

 

Art. 25

(1) Cabinetul primarului (C.P.) este un compartiment distinct, înfiinţat în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte că primarii municipiilor pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, format din maxim 3 persoane.

(2) Personalul cabinetului este numit şi eliberat din funcţie de către primar şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului primarului.

(3) Personalul din cadrul Cabinetului primarului este subordonat direct acestuia.

Art. 26

(1) Atribuţiile personalului cabinetului se stabilesc prin dispoziţie a primarului. Activitatea de bază a cabinetului este axată pe asigurarea serviciului de secretariat, precum şi pe exercitarea atribuţiilor de protocol şi reprezentare a demnitarului.

(2) Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Cabinetului primarului sunt următoarele:

 

 

SECŢIUNEA a III-a

COMPARTIMENTUL AUDIT

 

Art. 27

(1) Compartimentul audit (C.A.) este un compartiment funcţional aflat în structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj şi în subordinea directă a Primarului Municipiului Lugoj.

(2) Compartimentul răspunde pentru activitatea de audit public intern şi activitatea de consiliere şi asigură relaţii de colaborare cu toate structurile Primăriei Municipiului Lugoj şi entităţile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

Art. 28

(1) Auditul public intern reprezintă activitatea funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii, pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile la nivelul Primăriei Municipiului Lugoj; ajută structurile din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj şi entităţile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Lugoj să îşi îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.

(2) Consilierea reprezintă activitatea menită să aducă un plus de valoare şi să îmbunătăţească administrarea Primăriei Municipiului Lugoj şi a entităţilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Lugoj, gestiunea riscului şi controlul intern, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale.

            Art. 29

Obiectivele auditului public intern sunt următoarele:

a)      asigurarea obiectivă şi consilierea, destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţile din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj şi entităţilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Lugoj;

b)      sprijinirea îndeplinirii obiectivelor Primăriei Municipiului Lugoj şi entităţilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Lugoj, printr-o abordare sistematică şi metodică, prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării.

Art. 30

(1) În realizarea misiunilor de audit şi/sau consiliere, auditorii interni îşi desfăşoară activitatea pe bază de ordin de serviciu emis în conformitate cu planul anual de audit intern, aprobat de Primarul Municipiului Lugoj.

(2) Auditorii interni pot desfăşura audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul de audit public intern, din dispoziţia Primarului Municipiului Lugoj.

(3) Auditorii interni îşi desfăşoară activitatea conform normelor proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Primăriei Municipiului Lugoj.

(4) Auditorii interni din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj sunt responsabili de protecţia documentelor referitoare la auditul public intern.

Art. 31

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului audit sunt următoarele:

·         elaborează norme metodologice specifice Primăriei Municipiului Lugoj şi entităţilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) sau cu avizul organului ierarhic imediat superior în cazul entităţilor publice subordonate;

-                             angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

-                             plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;

-                             vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al municipiului Lugoj;

-                             concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al municipiului Lugoj;

-                             constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

-                             alocarea creditelor bugetare;

-                             sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

-                             sistemul de luare a deciziilor;

-                             sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

-                             sistemele informatice.

 

 

 

SECŢIUNEA a IV-a

COMPARTIMENTUL RELAŢII CU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT,

CULTE, CULTURĂ, SĂNĂTATE

 

 

Art. 32

(1) Compartimentul relaţii cu instituţiile de învăţământ, culte, cultură, sănătate (C.R.I.I.C.C.S.) este un compartiment funcţional aflat în structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj şi în subordinea directă a Primarului Municipiului Lugoj.

(2) Compartimentul stabileşte şi menţine relaţii de colaborare cu instituţiile de învăţământ, culte, cultură, sănătate din municipiului Lugoj.

Art. 33

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului relaţii cu instituţiile de învăţământ, culte, cultură, sănătate sunt următoarele:

a) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi specifice:

-          înfiinţează şi actualizează  baza de date cu privire la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, din municipiul Lugoj şi satele aparţinătoare;

-          întocmeşte documentaţia necesară organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul municipiului Lugoj şi al satelor aparţinătoare, solicită avizul conform al inspectoratului şcolar şi supune spre aprobare consiliului local, reţeaua şcolară;

-          întocmeşte documentaţia necesară desemnării reprezentanţilor primarului şi ai consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică;

-          întocmeşte documentaţia necesară în vederea atribuirii/modificării denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind atribuirea de denumiri, sens în care colaborează cu consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, solicită avizul conform al inspectoratului şcolar şi supune spre aprobare consiliului local, propunerea de atribuire/modificare a denumirii;

-          întocmeşte şi actualizează Regulamentul de acordare a burselor municipale elevilor şi profesorilor cu rezultate deosebite, sens în care colaborează cu consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi urmăreşte aplicarea şi respectarea prevederilor acestuia;

-          colaborează cu unităţile de învăţământ şi participă la desfăşurarea unor activităţi instructiv-educative şi cultural-sportive;

-          colaborează cu unităţile de învăţământ pentru soluţionarea problemelor acestora şi întocmeşte, după caz, informări, situaţii sau rapoarte privind activitatea din unităţile şcolare;

-          colaborează cu instituţiile abilitate în vederea asigurării unei bune desfăşurări a examenelor şi concursurilor şcolare;

-          îndeplineşte şi alte sarcini specifice în conformitate cu prevederile legale;

-          colaborează cu cultele religioase din municipiul Lugoj şi satele aparţinătoare şi fundamentează, respectiv promovează măsuri de sprijinire a activităţii acestora;

-          colaborează cu instituţiile de cultură din subordinea consiliului local, pentru soluţionarea problemelor acestora, în vederea unei bune desfăşurări a activităţii;

-          gestionează relaţia cu comisia de cultură a consiliului local;

-          asigură, în condiţiile legii, relaţia între Serviciul asistenţă medicală, învăţământ şi Compartimentul licitaţii şi achiziţii publice, în vederea întocmirii documentaţiei necesare pentru achiziţia de medicamente şi materiale sanitare pentru cabinetele şcolare;

-          colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică Timiş, în vederea rezolvării problemelor intervenite la cabinetele şcolare;

-          asigură, în condiţiile legii, relaţia între Spitalul Municipal Lugoj şi primar, respectiv consiliul local;

-          îndrumă şi sprijină, în condiţiile legii, proprietarii apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-un condominiu, în scopul înfiinţării asociaţiilor de proprietari sau transformării asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari, modificării statutului şi acordului de asociere ale asociaţiilor de proprietari, după caz;

-          păstrează copia dosarelor de înfiinţare a asociaţiilor de proprietari  şi constituie o bază de date în acest sens;

-          propune, potrivit legii, atestarea de către primar a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile şi îndeplineşte procedurile legale aferente;

-          acordă asistenţă de specialitate pentru asociaţiile de proprietari, îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligaţiilor ce le revin cu privire la întreţinerea şi administrarea clădirii, în vederea unei bune funcţionări;

-          acordă asistenţă persoanelor care reclamă diverse aspecte privind asociaţiile de proprietari;

-          participă la adunările generale ale proprietarilor, în urma invitaţiilor asociaţiilor de proprietari sau a proprietarilor, după caz;

-          întocmeşte şi distribuie materiale informative pentru asociaţiile de proprietari prin care să contribuie la buna desfăşurare a acestora;

-          organizează, dacă este cazul, cu sprijinul unui comitet de iniţiativă din cadrul asociaţiei de proprietari, o adunare generală care va dezbate problemele ivite în activitatea asociaţiei de proprietari şi organizează chiar noi alegeri, în ipoteza în care comitetul executiv al asociaţiei de proprietari şi preşedintele acesteia nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale ce le revin potrivit prevederilor legale şi statutului;

-          verifică, la faţa locului, situaţiile deosebite semnalate de către membrii asociaţiilor de proprietari.

b) alte atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 

 

SECŢIUNEA a V-a

COMPARTIMENTUL PROTECŢIE CIVILĂ

 

Art. 34

(1) Compartimentul protecţie civilă (C.P.C.) este un compartiment funcţional aflat în structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj şi în subordinea directă a Primarului Municipiului Lugoj.

(2) Compartimentul se subordonează pe linie de specialitate Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş (I.S.U. Timiş).

(3) Compartimentul protecţie civilă asigură relaţii de colaborare cu toate structurile Primăriei Municipiului Lugoj şi entităţile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu operatorii economici şi instituţiile din municipiul Lugoj, precum şi cu organismele neguvernamentale şi localităţile învecinate.

Art. 35

(1) Protecţia civilă este o componentă a sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice şi operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit legii, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.

(2) Activitatea de protecţie civilă este de interes naţional, are caracter permanent şi se bazează pe îndeplinirea obligaţiilor ce revin, potrivit legii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, celorlalte persoane juridice de drept public şi privat române, precum şi persoanelor fizice.

(3) Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale se realizează printr-un ansamblu de activităţi constând în: înştiinţare, avertizare şi alarmare, adăpostire, protecţie nucleară, biologică şi chimică, evacuare şi alte măsuri tehnice şi organizatorice specifice.

(4) Concepţia, organizarea, desfăşurarea şi managementul activităţilor de protecţie civilă se stabilesc şi se realizează la nivel local şi naţional pe principiile autonomiei, subsidiarităţii, legalităţii, responsabilităţii, corelării obiectivelor şi resurselor, cooperării şi solidarităţii.

Art. 36

(1) Pentru instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, se desemnează unul sau mai mulţi angajaţi, din cadrul Compartimentului protecţie civilă, pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi de prevenire a riscurilor profesionale din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Lugoj, denumiţi „lucrători desemnaţi”. În acest sens, persoana special desemnată/persoanele special desemnate îndeplineşte/îndeplinesc atribuţiile ce decurg din aplicarea legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă (Legea nr. 319/2006, H.G. nr.1425/2006 etc.).

(2) Implementarea măsurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă se face pe baza următoarelor principii generale: evitarea riscurilor; evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; combaterea riscurilor la sursă; adaptarea muncii la om; adaptarea la progresul tehnic; înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos; dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenta factorilor din mediul de muncă; adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală; furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.

Art. 37

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului protecţie civilă sunt următoarele:

a) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind activitatea de protecţie civilă:

·         organizează şi conduce activităţile privind realizarea planurilor şi programelor de protecţie civilă la nivel municipal, analizează anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea desfăşurată şi adoptă măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

·         organizează şi conduce activităţile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivel municipal;

·         coordonează activităţile privind studierea şi estimarea urmărilor atacurilor din aer şi a dezastrelor şi prezintă propuneri primarului privind limitarea şi înlăturarea efectelor acestora;

·         verifică periodic existenţa substanţelor toxice industriale şi a celor periculoase şi măsurile de siguranţă privind păstrarea şi manipularea acestora, la agenţii economici sursă de risc;

·         asigură întocmirea şi actualizarea anuală a planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Lugoj, pe care-l înaintează spre aprobare consiliului local;

·         asigură întocmirea planurilor anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, pe care le înaintează spre aprobare consiliului local;

·         asigură întocmirea documentelor, la nivel municipal, cu privire la planificarea şi organizarea activităţilor de pregătire a populaţiei şi a salariaţilor privind protecţia civilă şi supune primarului spre aprobare planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;

·         analizează periodic, împreună cu Comitetul local pentru situaţii de urgenţă, modul de îndeplinire a planului de pregătire a salariaţilor şi populaţiei privind protecţia civilă;

·         asigură întocmirea planurilor de evacuare în caz de dezastre sau conflict armat, conform normelor şi instrucţiunilor elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

·         asigură întocmirea planurilor de cooperare cu localităţile învecinate şi organismele neguvernamentale şi le înaintează primarului spre aprobare;

·         coordonează activităţile pentru întocmirea, actualizarea şi aplicarea prevederilor documentelor privind protecţia şi intervenţia în situaţii de urgenţă;

·         pregăteşte şi îndrumă şefii celulelor de urgenţă şi inspectorii de specialitate de la operatorii economici şi instituţiile din municipiu;

·         prezintă primarului propuneri nominale în vederea încadrării cu personal a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi a Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă;

·         organizează, coordonează şi îndrumă pregătirea personalului încadrat în Comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate temporară;

·         asigură secretariatul Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, conform prevederilor legale;

·         urmăreşte realizarea adăposturilor speciale de protecţie civilă la construcţiile avizate în acest sens de inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă;

·         ţine evidenţa, verifică întreţinerea, conservarea şi modul de folosire a fondului de adăpostire;

·         prezintă primarului şi Oficiului pentru mobilizarea economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare, propuneri privind completarea fondului de adăpostire;

·         ţine şi actualizează, anual, evidenţa mijloacelor care pot fi folosite la intervenţii în caz de dezastre, aflate în proprietatea operatorilor economici şi a instituţiilor din municipiu;

·         prezintă primarului propuneri privind întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie în caz de dezastre;

·         verifică, lunar, funcţionarea mijloacelor de alarmare şi organizează întreţinerea acestora;

·         organizează şi îndrumă activităţile de aducere în stare de funcţionare a punctului de comandă municipal şi verifică periodic starea de întreţinere şi funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor din dotarea acestuia;

·         execută, anual, inventarierea materialelor şi mijloacelor din dotare;

·         întocmeşte şi transmite, anual, Direcţiei economice, proiectul cu necesarul de cheltuieli aferente activităţilor de protecţie civilă.

 

b) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind securitatea şi sănătatea în muncă:

·         ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor;

·         ia măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor profesionale;

·         informează şi instruieşte lucrătorii;

·         asigură cadrul organizatoric şi mijloacele necesare securităţii şi sănătăţii în muncă;

·         îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, ori încredinţate de conducere, în limita competenţei profesionale.

 

 

SECŢIUNEA a VI-a

COMPARTIMENTUL LICITAŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

 

Art. 38

Compartimentul licitaţii şi achiziţii publice (C.L.A.P.) este un compartiment funcţional aflat în structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj şi în subordinea directă a Primarului Municipiului Lugoj.

Art. 39

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului licitaţii şi achiziţii publice sunt următoarele:

·         întocmeşte şi actualizează, pe baza informaţiilor transmise de către celelalte compartimente de specialitate, Programul anual al achiziţiilor publice, pe care-l supune spre aprobare primarului;

·         întocmeşte şi actualizează, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate, Regulamentul intern privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice, pe  care-l supune spre aprobare primarului;

·         întocmeşte pentru fiecare achiziţie publică dosarul propriu;

·         întocmeşte şi transmite anunţul de intenţie/invitaţia de participare, spre publicare în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice - S.E.A.P. - (www.e-licitatie.ro), la solicitarea compartimentului responsabil, conform Programului anual al achiziţiilor publice;

·         elaborează fişa de date a achiziţiei, ca parte a documentaţiei de atribuire, pe baza informaţiilor furnizate de compartimentul responsabil, conform Programului anual al achiziţiilor publice;

·         coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire sau a documentaţiei de concurs;

·         asigură accesul direct, nerestricţionat şi deplin la conţinutul documentaţiei de atribuire, prin publicarea acesteia în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice;

·         asigură toate condiţiile necesare pentru supravegherea exercitată de către Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (U.C.V.A.P.), în cazul procedurilor monitorizate de reprezentanţi ai acesteia;

·         elaborează nota justificativă cu privire la stabilirea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, în cazul în care procedura aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau restrânsă, pe baza propunerii formulate de compartimentul responsabil, conform Programului anual al achiziţiilor publice;

·         elaborează nota justificativă cu privire la stabilirea factorilor de evaluare şi a ponderii acestora, pe baza propunerilor motivate ale compartimentului responsabil, conform Programului anual al achiziţiilor publice;

·         elaborează şi transmite, atât către ofertanţi, cât şi spre publicare în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice, răspunsul la clarificările cu privire la conţinutul documentaţiei de atribuire;

·         întocmeşte dispoziţia de numire a comisiei de evaluare sau a juriului;

·         înştiinţează membrii comisiei de evaluare/juriului cu privire la data stabilită pentru deschiderea ofertelor şi cu privire la atribuţiile ce le revin în procesul de evaluare a ofertelor;

·         primeşte ofertele şi le înregistrează într-un registru special al ofertelor;

·         înaintează ofertele nedeschise, precum şi documentele aflate la dosarul achiziţiei, către secretarul comisiei de evaluare;

·         întocmeşte şi transmite comunicările cu privire la rezultatul aplicării procedurii/anunţul de atribuire, spre publicare în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice, pe baza informaţiilor furnizate de comisia de evaluare/juriu;

·         întocmeşte documentele necesare în vederea restituirii garanţiilor de participare;

·         transmite către compartimentul responsabil pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, toate documentele necesare încheierii acestuia;

·         înştiinţează ofertanţii cu privire la introducerea, după caz, a unei/unor contestaţii,  anexând o copie a contestaţiei/contestaţiilor;

·         elaborează punctul de vedere cu privire la contestaţie şi îl transmite, atât contestatarului, cât şi Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.); în acest din urmă caz, punctul de vedere este însoţit de o copie, conformă cu originalul, a dosarului achiziţiei publice;

·         transmite Compartimentului Informatică, în vederea publicării pe pagina de Internet a Primăriei Municipiului Lugoj (www.primarialugoj.ro), Programul anual al achiziţiilor publice, modificările la acesta, anunţurile de intenţie/invitaţiile de participare, precum şi anunţurile de atribuire;

·         transmite certificatul cu privire la modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale, către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.), după eliberarea acestuia de către compartimentul responsabil, conform Programului anual al achiziţiilor publice;

·         întocmeşte, inclusiv pe baza informaţiilor furnizate de către celelalte compartimente, raportul privind contractele de achiziţii publice atribuite în anul anterior şi îl publică în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice;

·         întocmeşte şi transmite alte raportări sau comunicări, în condiţiile legii;

 

 

 

SECŢIUNEA a VII-a

ARHITECTUL – ŞEF

 

Art. 40

(1) Instituţia arhitectului - şef este constituită în structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj, în subordinea directă a Primarului Municipiului Lugoj şi reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului din municipiul Lugoj care duce la îndeplinire atribuţiile conferite de lege ca şef al structurilor de specialitate organizate.

(2) Arhitectul - şef coordonează activitatea Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj.

(3)  Arhitectul - şef este funcţionar public de conducere, cu studii superioare de lungă durată, de regulă din domeniile arhitecturii, urbanismului, construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, fiind numit în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.

Art. 41

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Arhitectului - şef  sunt următoarele:

-          cererea este corect adresată emitentului – Primarul Municipiului Lugoj - conform competenţelor de emitere stabilite de lege;

-          cererea tip este completată corect;

-          elementele de identificare privind solicitantul şi imobilul sunt suficiente, potrivit precizărilor privind completarea formularului cererii pentru emiterea certificatului de urbanism;

-          este precizat (declarat) scopul pentru care se solicită certificatul de urbanism;

-          există documentul de plată a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism.

-          cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale competentă, potrivit legii, să emită autorizaţia – Primarul Municipiului Lugoj;

-          formularul cererii şi anexa sunt completate corespunzător;

-          certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;

-          există dovada titlului solicitantului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, precum şi, după caz, a extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare, actualizate la zi, dacă legea nu dispune altfel;

-          documentaţia tehnică (D.T.) este completă şi conformă cu prevederile legii;

-          există avizele şi acordurile favorabile şi, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism;

-          există referatele de verificare a proiectului şi, după caz, referatele de expertizare tehnică/audit energetic, după caz;

-          există dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare;

-          este aplicată pe piesele scrise şi desenate parafa emisă de Ordinul Arhitecţilor din România, care confirmă dreptul arhitectului/conductorului arhitect, după caz, de a proiecta şi semna documentaţiile, în condiţiile legii.

·         participă la expertizele la care instituţia este convocată, cu privire la aspectele ce intră în competenţa sa, analizează conţinutul rapoartelor de expertiză şi emite puncte de vedere referitor la conţinutul acestora;

·         întocmeşte şi prezintă informări şi rapoarte/referate, pe baza verificărilor în teren a cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor, adreselor sau notelor de audienţă;

·         urmăreşte modul de rezolvare a adreselor, cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor, petiţiilor în general, repartizate spre soluţionare personalului din subordine;

·         semnalează conducerii orice problemă deosebită legată de activitatea compartimentului pe care-l conduce, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

·         răspunde de cunoaşterea legislaţiei specifice domeniului său de activitate şi asigură aplicarea unitară a legislaţiei în vigoare, urmărind totodată modificările legislative care survin;

 

 

 

SECŢIUNEA  a VIII-a

COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

 

 

Art. 42

Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului (C.U.A.T.) este un compartiment funcţional aflat în structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj şi în subordinea directă a Arhitectului - şef.

Art. 43

(1) Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului îndeplineşte, în limitele sale de competenţă,  atribuţiile aflate în responsabilitatea  Arhitectului – şef.

(2) Compartimentul gestionează procesul de emitere a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, prin:

a) verificarea operativă privind respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse şi restituirea, după caz, a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii);

b) analizarea documentelor depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism, precum şi stabilirea cerinţelor şi condiţiilor urbanistice necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnice - D.T.-  pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

c) analizarea documentaţiei depuse pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în vederea constatării îndeplinirii prin documentaţia tehnică - D.T. - a tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, a condiţiilor cuprinse în avizele, acordurile, punctul de vedere şi, după caz, actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competentă, obţinute de solicitant;

d) redactarea şi prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.

(3) Compartimentul gestionează, deopotrivă, activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism printr-un ansamblu de activităţi complexe de interes general, ce contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată a municipiului, la protecţia patrimoniului natural şi construit, precum şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localitate.

 
Art. 44

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului sunt următoarele:

a) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind emiterea certificatelor de urbanism:

-          regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului;

-          încadrarea/neîncadrarea lucrărilor în prevederile documentaţiilor de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului aprobate;

-          nominalizarea avizelor, acordurilor, punctului de vedere şi, după caz, a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care trebuie să însoţească documentaţia tehnică - D.T.;

-          necesitatea întocmirii, după caz, a unor documentaţii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. – numai în baza avizului prealabil de oportunitate întocmit şi aprobat în condiţiile legii – sau P.U.D., care să justifice soluţia urbanistică propusă, sau să modifice reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz, în conformitate cu prevederile legale, cu indicarea elementelor tematice care urmează a fi rezolvate prin acestea.

 

b) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare:

-          datele şi condiţiile cerute prin certificatul de urbanism;

-          reglementările legale cu privire la întocmirea şi conţinutul proiectului supus autorizării;

-          prevederile cu privire la competenţele proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor, conform legii;

-          prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi potrivit Legii nr.10/1995, privind calitatea în construcţii;

-          introducerea condiţiilor din avizele, acordurile, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia, favorabile, obţinute în condiţiile legii, precum şi, după caz, din studiile cerute prin certificatul de urbanism;

-          prevederile P.U.G., P.U.Z. şi P.U.D. aprobate prin hotărâri ale consiliului local.

-          condiţiile de utilizare a domeniului public;

-          măsurile de protejare a proprietăţilor particulare învecinate;

-          măsurile de protecţie sanitară şi socială în situaţia cazării unor muncitori sezonieri;

-          măsurile de securitate la incendiu.

 

c) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind urbanismul şi amenajarea teritoriului, în general:

-          se îngrijeşte, în colaborare cu Direcţia economică, de  asigurarea finanţării din bugetul local a elaborării şi/sau actualizării planului urbanistic general şi a regulamentului local de urbanism, precum şi din bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, conform legii;

-          colaborează cu Consiliul Judeţean Timiş, în vederea centralizării de către acesta a solicitărilor primite de la consiliile locale şi transmiterii către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în termenul prevăzut de lege, a listei cuprinzând planurile urbanistice generale şi regulamentele locale de urbanism care urmează să fie elaborate sau actualizate şi valoarea totală a cheltuielilor, precum şi pentru a beneficia de coordonare tehnică privind elaborarea acestora;

-          încheie, în limita plafoanelor aprobate, contractele de elaborare şi/sau actualizare a planului urbanistic general şi a regulamentului local de urbanism cu operatori economici care au personal de specialitate atestat de Registrul Urbaniştilor din România;

-          recepţionează planul urbanistic general şi regulamentul local de urbanism şi le înaintează în vederea exercitării controlului şi avizării lor de către instituţiile şi organismele abilitate prevăzute de lege;

-          înaintează spre aprobare consiliului local planul urbanistic general şi regulamentul local de urbanism aferent şi, după aprobare, urmăreşte aplicarea şi respectarea prevederilor acestora;

-          asigură publicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în planul urbanistic general şi regulamentul local de urbanism aferent şi, la cerere, le pune gratuit la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice centrale interesate şi a autorităţilor administraţiei publice judeţene responsabile cu urbanismul, pentru organizarea unor baze de date specifice la nivel naţional şi judeţean, precum şi pentru realizarea unor proiecte în colaborare cu alte instituţii sau autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

-          propune zonele pentru care trebuie întocmite planurile urbanistice de tip P.U.Z. sau P.U.D., necesare gestionării în condiţii optime a teritoriului administrativ al municipiului Lugoj;

-          solicită, prin certificatul de urbanism emis, elaborarea planurilor urbanistice de tip P.U.Z. sau P.U.D., în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun, conform legii;

-          întocmeşte şi eliberează, potrivit legii, avizul prealabil de oportunitate ce stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale;

-          înaintează planurile urbanistice în vederea exercitării controlului şi avizării lor de către instituţiile şi organismele abilitate prevăzute de lege;

-          înaintează spre aprobare consiliului local planurile urbanistice zonale şi de detaliu, urmând ca, după aprobare, prevederile acestora să fie preluate în cadrul P.U.G. ori P.A.T.J., conform legii.

-          lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora;

-          lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii - , la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;

-          împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;

-          lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, precum şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice;

-          lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură etc.;

-          lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu;

-          organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;

-          cimitire - noi şi extinderi.

-          înaintează şi supune spre aprobare consiliului local documentaţia privind atribuirea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Lugoj, în condiţiile legii;

-          întocmeşte contractele privind atribuirea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Lugoj, în condiţiile legii, precum şi actele adiţionale la aceste contracte, cu excepţia actelor adiţionale privind modificări de preţuri şi tarife;

-          întocmeşte şi actualizează, după caz, în condiţiile legii, regulamente specifice privind închirierea, concesionarea şi vânzarea terenurilor, le înaintează spre aprobare consiliului local şi urmăreşte aplicarea şi respectarea prevederilor acestora.

-          întocmeşte şi actualizează Regulamentul privind publicitatea stradală în municipiul Lugoj, împreună cu anexele aferente şi le înaintează spre aprobare consiliului local;

-          se îngrijeşte, după aprobarea regulamentului, de aplicarea şi respectarea prevederilor acestuia, sens în care eliberează certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire sau, după caz, acordul pentru publicitate temporară, organizează licitaţia publică privind închirierea terenurilor pentru desfăşurarea activităţii de publicitate stradală, pune în aplicare metodologia privind atribuirea spre folosinţă, solicitanţilor, a sistemelor publicitare ce aparţin domeniului public sau privat al municipiului Lugoj, întocmeşte contractele de închiriere aferente şi actele adiţionale, constată contravenţiile în domeniu şi aplică sancţiunile contravenţionale în baza împuternicirii date prin dispoziţie de către primar etc.;

-          inventariază sistemele publicitare de pe raza municipiului Lugoj.

 

 

SECŢIUNEA  a IX-a

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR

 

Art. 45

Compartimentul administraţia străzilor (C.A.S.) este un compartiment funcţional aflat în structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj şi în subordinea directă a Primarului Municipiului Lugoj.

 

 

Art.46

Compartimentul administraţia străzilor are relaţii de cooperare directă cu Compartimentul tehnic, Compartimentul avize, control urban, Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului şi Serviciul Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi cu instituţiile/serviciile publice de interes local şi societăţile comerciale subordonate consiliului local, respectiv Serviciul Public Sere şi Zone Verzi, S.C. Salprest S.A. şi S.C. Meridian 22 S.A .

Art. 47

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului administraţia străzilor sunt următoarele:

 

 

SECŢIUNEA a X-a

BIROUL MANAGEMENT PROIECTE, PROGRAME

 

Art. 48

(1) Biroul management proiecte, programe (B.M.P.P.) este un compartiment funcţional aflat în structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj şi în subordinea directă a Primarului Municipiului Lugoj.

(2) Biroul management proiecte, programe este condus de un şef de birou care răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia.

Art. 49

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Biroului management proiecte, programe sunt următoarele:

a) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind proiectele şi programele:

-          pregăteşte documentaţia suport pentru elaborarea cererii de finanţare;

-          elaborează cererea de finanţare.

-          organizează achiziţiile publice;

-          întocmeşte contractele de lucrări de servicii sau furnizare produse;

-          asigură transparenţa decizională şi publicitatea proiectelor;

-          întocmeşte rapoartele de progres al proiectelor;

-          elaborează şi expediază către autoritatea de management din cadrul ministerelor, întreaga documentaţie solicitată.

 

b) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind menţinerea relaţiilor cu oraşele înfrăţite:

·         întreţine corespondenţa oficială  (felicitări, invitaţii, mesaje etc.);

 

c) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind menţinerea relaţiilor cu alte oraşe sau organizaţii din străinătate:

 

d) alte atribuţii, competenţe şi responsabilităţi specifice:

 

 

SECŢIUNEA a XI-a

 DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

Art. 50

Direcţia economică (D.E.) este un compartiment funcţional organizat ca direcţie în structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj, în subordinea directă a Primarului Municipiului Lugoj.

Art. 51

(1) Direcţia economică este condusă de un director executiv, care reprezintă direcţia în raporturile cu conducerea primăriei şi cu celelalte compartimente din structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj.

(2) Direcţia economică asigură, în principal, îndeplinirea atribuţiilor în domeniul economico-financiar, respectiv al impozitelor şi taxelor şi are în subordine următoarele compartimente:

- Serviciul financiar – contabil;

- Serviciul impozite şi taxe;

- Compartimentul control financiar preventiv propriu.

 

 

 

XI.1. SERVICIUL FINANCIAR –  CONTABIL

 

Art. 52

(1) Serviciul financiar - contabil (S.F.C.) face parte din structura Direcţiei economice şi este condus de un şef de serviciu care răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia.

(2) Serviciul financiar - contabil are în subordine următoarele compartimente:

- Biroul buget;

- Biroul contabilitate, casierie;

- Biroul autorizaţii, liberă iniţiativă, comercial, contracte.

 

 

XI.1.1. BIROUL BUGET

 

Art. 53

(1) Biroul buget (B.B.) face parte din structura Serviciului financiar – contabil din cadrul Direcţiei economice şi este condus de un şef de birou care răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia.

(2) Biroul buget colaborează, pe linie financiară, cu Trezoreria Municipiului Lugoj, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (D.G.F.P. Timiş) – Administraţia Finanţelor Publice Lugoj (A.F.P. Lugoj) şi Consiliul Judeţean Timiş (C.J.T.), având, totodată, relaţii de cooperare cu toate compartimentele din instituţie.

 

 

Art. 54

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Biroului buget sunt următoarele:

·         elaborează şi întocmeşte la termenele prevăzute de lege, proiectul de buget, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare, primarului şi consiliului local în vederea aprobării bugetului anual;

·         urmăreşte şi analizează, din punct de vedere economic, cheltuirea eficientă a fondurilor bugetare aprobate în buget;

·         ţine evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, precum şi actualizarea şi raportarea lor;

·         întocmeşte contul anual de încheiere a exerciţiului bugetar;

·         verifică actele şi extrasele de cont primite de la Trezoreria Lugoj;

·         asigură controlul, din punct de vedere economic,  asupra tuturor actelor şi formelor prin care se autorizează cheltuielile;

·         organizează şi pregăteşte deschideri de credite bugetare pentru municipiul Lugoj, centrele de execuţie bugetară din învăţământ, sănătate, cultură, asistenţă socială;

·         centralizează şi analizează propunerile de virări de credite de la unităţile  finanţate din bugetul local şi face propuneri pentru virarea de fonduri între subdiviziunile clasificaţiei bugetare, conform legii, pe care le supune aprobării şefului ierarhic şi ordonatorului de credite;

·         propune rectificări în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, în condiţiile legii;

·         urmăreşte şi verifică, din punct de vedere economic, derularea contractelor de achiziţii de bunuri şi prestări servicii pentru activitatea curentă a primăriei;

·         urmăreşte planul de investiţii şi efectuarea acestora conform creditelor aprobate pentru această destinaţie;

·         întocmeşte cererile de admitere la finanţare a obiectivelor de investiţii, pe toate capitolele bugetului;

·         organizează evidenţa analitică a cheltuielilor de investiţii, pe obiective, în conformitate cu listele de investiţii şi urmăreşte plăţile şi încasările pentru acestea;

·         întocmeşte documentele de plată către Trezoreria Lugoj şi documentele contabile pe baza facturilor şi situaţiilor de lucrări;

·         completează ordonanţările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare şi răspunde de datele înscrise;

·         întocmeşte note justificative pentru cheltuielile finanţate din T.V.A., pentru salariile personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi ale asistenţilor personali, conform legii;

·         ţine evidenţa fondurilor Phare prin întocmirea rapoartelor intermediare şi finale a proiectelor;

·         asigură efectuarea operaţiunilor de schimb valutar şi de transfer în Trezorerie a sumelor necesare plăţii;

·         întocmeşte situaţii lunare aferente creditului intern şi extern;

·         întocmeşte, trimestrial, situaţia cuponului de obligaţiuni şi ţine evidenţa dobânzilor calculate aferente creditului intern;

·         urmăreşte derularea finanţării extrabugetare (credite bancare, obligaţiuni municipale) prin întocmirea actelor de plată şi a registrului datoriei publice locale;

·         răspunde, din punct de vedere economic, de folosirea eficientă a sumelor primite de la bugetul de stat şi a priorităţilor de finanţare;

·         întocmeşte toate raportările solicitate de organele abilitate potrivit normelor în vigoare, în timpul stabilit;

·         efectuează la timp înregistrările în contabilitate privind intrările de materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe;

·         verifică şi supune aprobării solicitările privind casările mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar transmise de către subunităţi;

·         verifică, la sfârşitul anului, rezultatele inventarierii pentru investiţiile realizate pentru municipiul  Lugoj şi serviciile publice subordonate;

·         asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

·         îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, ori încredinţate de conducere, în limita competenţei profesionale.

 

 

 

XI.1.2. BIROUL CONTABILITATE, CASIERIE

 

Art. 55

(1) Biroul contabilitate, casierie (B.C.C.) face parte din structura Serviciului financiar – contabil din cadrul Direcţiei economice şi este condus de un şef de birou care răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia.

(2) Biroul contabilitate, casierie organizează, conduce şi controlează întreaga evidenţă contabilă a municipiului Lugoj şi a serviciilor publice, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Biroul contabilitate, casierie colaborează cu Trezoreria Municipiului Lugoj, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (D.G.F.P. Timiş) – Administraţia Finanţelor Publice Lugoj (A.F.P. Lugoj), instituţiile de asistenţă socială, instituţiile de învăţământ,  instituţiile de sănătate,  instituţiile de cultură şi, după caz, cu asociaţiile de proprietari.

Art. 56

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Biroului contabilitate, casierie sunt următoarele:

·         întocmeşte balanţele de verificare analitice şi sintetice, precum şi dările de seamă trimestriale şi anuale;

·         întocmeşte bilanţul contabil şi răspunde de exactitatea şi legalitatea datelor scrise;

·         primeşte, verifică, analizează şi centralizează dările de seamă privind execuţia bugetului, depuse de instituţiile publice şi serviciile subordonate consiliului local;

·         urmăreşte şi verifică activitatea financiar-contabilă a unităţilor subordonate consiliului local şi a instituţiilor publice finanţate din bugetul local;

·         exercită controlul asupra activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari;

·         centralizează, zilnic, operaţiunile ce se derulează prin casierie, ţine evidenţa plăţilor şi încasărilor;

·         înregistrează documentele de plată către organele bancare şi, în conformitate cu reglementările în vigoare, urmăreşte primirea la timp, verificarea şi contabilizarea extraselor de cont;

·         organizează efectuarea în termen, potrivit reglementărilor în vigoare, a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi băneşti şi a decontărilor;

·         ţine evidenţa contabilă – sintetică şi analitică – pe gestiuni şi locuri de folosinţă, a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor şi propune comisii pentru inventarierea acestora;

·         ţine evidenţa contabilă a  tuturor categoriilor de venituri, pe surse de provenienţă;

·         asigură plata obligaţiilor financiare ale instituţiei către terţi, în baza documentelor justificative, avizate conform reglementărilor legale şi transmise de către compartimentele de specialitate, cu respectarea priorităţilor, potrivit legii;

·         asigură şi răspunde de respectarea legalităţii documentelor contabile pe care le întocmeşte şi le prezintă spre aprobare, pe cale ierarhică, primarului;

·         colaborează cu celelalte compartimente de specialitate la întocmirea raportului anual privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Lugoj,  în vederea prezentării acestuia de către primar consiliului local;

·         organizează sistemul informaţional financiar-contabil în concordanţă cu cerinţele legislative ce reglementează acest domeniu, precum şi în concordanţă cu cel al D.G.F.P. Timiş;

·         organizează circulaţia, păstrarea şi pregătirea documentelor justificative - care stau la baza înregistrărilor în contabilitate - pentru predarea lor la arhivă, conform normelor legale şi asigură confidenţialitatea datelor de care răspunde;

·         asigură personal calificat pentru comisiile de specialitate;

·         asigură îndeplinirea măsurilor, care le revin în competenţă, dispuse de organele de control financiar abilitate de lege, la termenele fixate de acestea;

·         participă la expertizele contabile la care instituţia este convocată, analizează conţinutul rapoartelor de expertiză şi emite puncte de vedere referitor la conţinutul acestora;

·         îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, ori încredinţate de conducere, în limita competenţei profesionale.

 

 

 

XI.1.3. BIROUL AUTORIZAŢII, LIBERĂ  INIŢIATIVĂ,

COMERCIAL, CONTRACTE

 

Art. 57

(1) Biroul autorizaţii, liberă iniţiativă, comercial, contracte (B.A.L.I.C.C.) face parte din structura Serviciului financiar – contabil din cadrul Direcţiei economice şi este condus de un şef de birou care răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia.

(2) Biroul autorizaţii, liberă iniţiativă, comercial, contracte are în subordine următoarele compartimente:

           - Compartimentul autorizaţii, liberă iniţiativă, comercial, contracte;

- Compartimentul autorizare servicii de transport local.

 

 

XI.1.3.1 . COMPARTIMENTUL AUTORIZAŢII, LIBERĂ  INIŢIATIVĂ,

COMERCIAL, CONTRACTE

 

Art. 58

(1) Compartimentul autorizaţii, liberă iniţiativă, comercial, contracte (C.A.L.I.C.C.) se află în subordinea Biroului autorizaţii, liberă iniţiativă, comercial, contracte din cadrul Serviciului  financiar – contabil, aflat în structura Direcţiei economice.

(2) Compartimentul colaborează cu Serviciul Poliţia Locală, Poliţia Economică, Poliţia Sanitar Veterinară, Garda Financiară, Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, Agenţia de Protecţia Mediului, Direcţia de Sănătate Publică şi unităţile de pompieri, în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii în unităţile comerciale, de prestări servicii şi producţie.

Art. 59

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului autorizaţii, liberă iniţiativă, comercial, contracte sunt următoarele:

-          analizează şi verifică documentaţia depusă privind autorizarea funcţionării acestor unităţi, urmărind încadrarea în profilul de activitate stabilit conform prevederilor legale;

-          efectuează controale în vederea stabilirii compatibilităţii documentelor depuse pentru eliberarea acordului de funcţionare, cu situaţia existentă la locul desfăşurării activităţilor comerciale şi de prestări servicii;

-          întocmeşte acordurile de funcţionare pentru aceste unităţi, le înaintează spre aprobare primarului şi le eliberează solicitanţilor;

-          analizează şi înaintează spre aprobare primarului solicitările privind modificarea ori completarea acordurilor de funcţionare eliberate, ca urmare a depunerii documentaţiei suplimentare.

-          primeşte şi ordonează, în temeiul unei cereri de reprezentare, documentaţia depusă pentru înregistrare în registrul comerţului şi autorizare;

-          remite cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării, însoţită de documentaţia de susţinere, la registrul comerţului competent, efectuează corespondenţa cu acesta în scopul obţinerii înregistrării şi autorizării, precum şi pentru primirea certificatului de înregistrare şi a celorlalte acte, în original;

-          remite solicitantului actele primite (în original) de la registrul comerţului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii; actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponibile destinatarului pe suport de hârtie; 

-          acordă solicitanţilor asistenţă privind operaţiunea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionarii;

-          pune la dispoziţia publicului un formular standard al cererii de reprezentare.

-          întocmeşte facturile privind obligaţiile de plată, cu respectarea prevederilor legale privind întocmirea şi evidenţa documentelor cu regim special;

-          întocmeşte şi urmăreşte, pentru obligaţiile de plată în rate, tabelul de eşalonare a ratelor;

-          calculează debitele şi înştiinţează, respectiv somează, în scris, debitorii restanţi cu privire la obligaţiile de plată;

-          calculează dobânzile şi penalităţile acumulate pentru neplata la termen a obligaţiilor contractuale. 

 

 

XI.1.3.2. COMPARTIMENTUL AUTORIZARE SERVICII

 DE TRANSPORT LOCAL

 

Art. 60

Compartimentul autorizare servicii de transport local (C.A.S.T.L.) se află în subordinea Biroului autorizaţii, liberă iniţiativă, comercial, contracte din cadrul Serviciului financiar – contabil, aflat în structura Direcţiei economice.

Art. 61

(1) Compartimentul autorizare servicii de transport local reprezintă autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public local în municipiul Lugoj şi în localităţile aparţinătoare.

(2) Compartimentul autorizează transportatorii, denumiţi transportatori autorizaţi, pentru realizarea de către aceştia a serviciului de transport public local, prin următoarele modalităţi:

            a) transportul public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale;

            b) transportul public local de persoane sau de mărfuri în regim de taxi. 

Art. 62

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului autorizare servicii de transport local sunt următoarele:

-          întocmeşte şi urmăreşte realizarea programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului de transport public local, aparţinând patrimoniului municipiului, în condiţiile legii;

-          întocmeşte documentaţia necesară şi supune spre aprobare consiliului local studiile de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi sau a întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea publică sau privată a municipiului;

-          se îngrijeşte de proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemului de transport public local, într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială, cu planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, cu cele privind protecţia mediului, cu modalităţile de realizare a serviciilor respective şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

-          analizează şi propune spre aprobare consiliului local, după caz, asocierea intercomunitară, în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local;

-          analizează documentele depuse de solicitant în vederea acordării autorizaţiei de transport, a copiei conforme a autorizaţiei de transport şi a licenţei de traseu, alături de caietul de sarcini al acesteia;

-          solicită, dacă este cazul, completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea şi documentele depuse şi, în funcţie de modul de prezentare şi de complexitatea informaţiilor conţinute în documentaţia depusă de solicitant, convoacă persoana în cauză în vederea clarificării unor aspecte;

-          propune spre aprobare primarului acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei de transport, a copiei conforme, precum şi a licenţei de traseu, în condiţiile legii;

-          eliberează solicitantului autorizaţia de transport;

-          înregistrează autorizaţiile de transport într-un registru unic, în ordinea emiterii lor;

-          eliberează, la cerere, câte o copie conformă a autorizaţiei de transport, pentru fiecare vehicul utilizat pentru prestarea serviciului respectiv, în conformitate cu normele în vigoare;

-          eliberează licenţele de traseu, însoţite de caietul de sarcini aferent acestora, pentru traseele cuprinse în programul de transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale, în condiţiile legii.

 

 

 

XI.2. SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE

 

Art. 63

(1) Serviciul impozite şi taxe (S.I.T.) face parte din structura Direcţiei economice şi este condus de un şef de serviciu care răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia.

(2) Serviciul impozite şi taxe are în subordine următoarele compartimente:

- Compartimentul constatare, impunere, urmărire, executare silită persoane fizice;

- Compartimentul constatare, impunere, urmărire, executare silită persoane juridice.

            Art. 64

            (1) Serviciul impozite şi taxe administrează impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului local, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, ale Codului fiscal, precum şi ale altor reglementări date în aplicarea acestora.

            (2) La nivelul municipiului Lugoj şi al satelor aparţinătoare, Serviciul impozite şi taxe este „organul fiscal” care reprezintă unitatea administrativ-teritorială în raporturile juridice fiscale privind administrarea  impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului local.

(3) Serviciul impozite şi taxe are ştampilă proprie, cu menţiunea „Municipiul Lugoj - Direcţia economică - Şef Serviciu impozite şi taxe - Judeţul Timiş”, pe care o deţine şi o utilizează cu respectarea regimului ştampilelor şi în conformitate cu competenţele stabilite de ordonatorul principal de credite. În toate actele emise se utilizează antetul “Municipiul Lugoj –  Direcţia economică - Serviciul impozite şi taxe”.

(4) În aplicarea legislaţiei fiscale, în limitele atribuţiilor si competenţelor ce îi revin, Serviciul impozite şi taxe are relaţii de cooperare cu toate compartimentele din instituţie şi unităţile subordonate consiliului local, precum şi cu alte organe fiscale şi instituţii abilitate.

 

 

 

XI.2.1. COMPARTIMENTUL CONSTATARE, IMPUNERE, URMĂRIRE,

EXECUTARE SILITĂ PERSOANE FIZICE

 

Art. 65

Compartimentul constatare, impunere, urmărire, executare silită persoane fizice (C.C.I.U.E.S.P.F.) face parte din structura Serviciului impozite şi taxe din cadrul Direcţiei economice.

Art. 66

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentul constatare, impunere, urmărire, executare silită persoane fizice sunt următoarele:

·         organizează, coordonează şi controlează activitatea de constatare, stabilire, încasare, urmărire şi executare silită a impozitelor şi taxelor datorate de persoanele fizice, conform legislaţiei fiscale în vigoare, urmărind aplicarea unitară a acesteia;

·         întocmeşte documentaţia necesară şi propune spre aprobare consiliului local, impozitele şi taxele locale pentru municipiul Lugoj şi satele aparţinătoare, conform zonării aprobate şi legislaţiei în vigoare;

·         întocmeşte documentaţia necesară şi propune spre aprobare consiliului local partea de venituri a bugetului local, la termenele şi potrivit prevederilor stabilite prin lege;

·         urmăreşte încasarea veniturilor stabilite şi constatate pe parcursul anului bugetar, propunând rectificarea bugetului local atunci când este cazul, în condiţiile legii;

·         ţine evidenţa analitică şi sintetică a impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane fizice;

·         urmăreşte respectarea termenelor legale de depunere a declaraţiilor de impunere de către contribuabilii persoane fizice, luând măsuri de sancţionare a acestora în cazul nedeclarării în termen a bunurilor supuse impozitării;

-          evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre urmărire;

-          pe baza datelor obţinute analizează şi hotărăşte măsurile de executare silită în aşa fel încât realizarea creanţei să se facă cu rezultate cat mai avantajoase;

-          întocmeşte actele necesare aplicării procedurii de executare silită (înştiinţări de plată, somaţii, titluri executorii etc.);

-          înfiinţează popriri pe veniturile realizate de debitori şi urmăreşte ducerea la îndeplinire de către terţul poprit a obligaţiilor ce-i revin;

-          asigură şi organizează, atunci când este cazul, ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate;

-          solicită evaluarea bunurilor sechestrate şi organizează, în condiţiile legii, valorificarea acestora;

-          colaborează cu alte organe abilitate, precum şi cu instituţiile bancare în vederea realizării creanţelor bugetare prin executare silită sau prin alte modalităţi;

-          asigură confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;

-          urmăreşte eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită;

·         participă la expertizele la care instituţia este convocată, cu privire la aspectele ce intră în competenţa compartimentului, analizează conţinutul rapoartelor de expertiză şi emite puncte de vedere referitor la conţinutul acestora;

 

 

 

 

 

 

 

XI.2.2. COMPARTIMENTUL CONSTATARE, IMPUNERE, URMĂRIRE,

 EXECUTARE SILITĂ PERSOANE JURIDICE

 

 

Art. 67

Compartimentul constatare, impunere, urmărire, executare silită persoane juridice (C.C.I.U.E.S.P.J.) face parte din structura Serviciului impozite şi taxe din cadrul Direcţiei economice.

Art. 68

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentul constatare, impunere, urmărire, executare silită persoane juridice sunt următoarele:

·         organizează, coordonează şi controlează activitatea de constatare, stabilire, încasare, urmărire şi executare silită a impozitelor şi taxelor datorate de persoanele juridice, conform legislaţiei fiscale în vigoare, urmărind aplicarea unitară a acesteia;

·         întocmeşte documentaţia necesară şi propune spre aprobare consiliului local, impozitele şi taxele locale pentru municipiul Lugoj şi satele aparţinătoare, conform zonării aprobate şi legislaţiei în vigoare;

·         întocmeşte documentaţia necesară şi propune spre aprobare consiliului local partea de venituri a bugetului local, la termenele şi potrivit prevederilor stabilite prin lege;

·         urmăreşte încasarea veniturilor stabilite şi constatate pe parcursul anului bugetar, propunând rectificarea bugetului local atunci când este cazul, în condiţiile legii;

·         ţine evidenţa analitică şi sintetică a impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice;

·         urmăreşte respectarea termenelor legale de depunere a declaraţiilor de impunere de către contribuabilii persoane juridice, luând măsuri de sancţionare a acestora în cazul nedeclarării în termen a bunurilor supuse impozitării;

-          evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre urmărire;

-          pe baza datelor obţinute analizează şi hotărăşte măsurile de executare silită în aşa fel încât realizarea creanţei să se facă cu rezultate cat mai avantajoase;

-          întocmeşte actele necesare aplicării procedurii de executare silită (înştiinţări de plată, somaţii, titluri executorii etc.);

-          înfiinţează popriri pe veniturile realizate de debitori şi urmăreşte ducerea la îndeplinire de către terţul poprit a obligaţiilor ce-i revin;

-          asigură şi organizează, atunci când este cazul, ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate;

-          solicită evaluarea bunurilor sechestrate şi organizează, în condiţiile legii, valorificarea acestora;

-          colaborează cu alte organe abilitate, precum şi cu instituţiile bancare în vederea realizării creanţelor bugetare prin executare silită sau prin alte modalităţi;

-          asigură confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;

-          urmăreşte eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită;

·         participă la expertizele la care instituţia este convocată, cu privire la aspectele ce intră în competenţa compartimentului, analizează conţinutul rapoartelor de expertiză şi emite puncte de vedere referitor la conţinutul acestora;

·         îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, ori încredinţate de conducere, în limita competenţei profesionale.

 

 

XI.3. COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR

 PREVENTIV PROPRIU

 

Art. 69

Compartimentul control financiar preventiv propriu (C.C.F.P.P.) face parte din structura Direcţiei economice.

Art. 70

(1) Controlul financiar preventiv reprezintă activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora.

(2) Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni (denumite în continuare operaţiuni) care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.

Art. 71

(1) Potrivit legii, controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public.

(2) Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice prin aprobarea lor, în condiţiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale, precum şi verificarea operaţiunilor deja efectuate.

(3) Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al:

a)      respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operaţiunilor (control de legalitate);

b)      îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului (control de regularitate);

c)      încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz (control bugetar).

(4) Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe baza actelor şi/sau documentelor justificative certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.

(5) Operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către Biroul juridic şi Serviciul financiar-contabil.

Art. 72

(1) Controlul financiar preventiv propriu se exercită, prin viză, de personalul din cadrul compartimentului, desemnat în acest sens de către primar. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt altele decât cele care aprobă şi efectuează operaţiunea supusă vizei.

(2) Fac obiectul controlului financiar preventiv propriu operaţiunile care vizează, în principal, următoarele:

-          deschiderile, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;

-          modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;

-          angajamentele bugetare şi angajamentele legale din care rezultă direct sau indirect obligaţii de plată;

-          ordonanţarea cheltuielilor;

-          concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Lugoj;

-          vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Lugoj;

-          ordinele privind deplasarea în străinătate a personalului;

-          ordinele/dispoziţiile privind delegarea sau detaşarea în ţară  a personalului;

-          dispoziţiile privind angajarea, avansarea, promovarea, numirea cu caracter temporar a personalului şi acordarea drepturilor salariale;

-          deconturile privind cheltuielile materiale;

-          dispoziţiile de încasare şi plată către casieria unităţii;

-          alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice şi, după caz, prin dispoziţie a primarului.

Art. 73

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului control financiar preventiv propriu sunt următoarele:

-          completarea documentelor în concordanţă cu conţinutul acestora;

-          existenţa semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate;

-          existenţa actelor justificative specifice operaţiunii prezentate la viză.

 • restituie documentele, dacă este cazul, către compartimentul care a iniţiat operaţiunea, indicând în scris motivele restituirii, atunci când prin parcurgerea listei de verificare cel puţin unul dintre elementele verificării formale nu este îndeplinit;
 • înregistrează documentele prezentate la viza de control financiar preventiv, după efectuarea controlului formal,  în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;
 • efectuează, prin parcurgerea listei de verificare, controlul de fond al operaţiunii din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament;
 • acordă viza de control financiar preventiv propriu, prin semnătură şi aplicarea sigiliului personal care cuprinde următoarele informaţii: Municipiul Lugoj, menţiunea „vizat pentru C.F.P.”, numărul sigiliului, data acordării vizei;
 • restituie compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură, documentele vizate şi actele justificative ce le-au însoţit, în vederea continuării circuitului acestora, consemnând acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;

·         urmăreşte permanent şi operativ concordanţa dintre fondurile bugetare şi plăţile efectuate;

 

 

 

SECŢIUNEA a XII-a

DIRECŢIA INVESTIŢII

 

Art. 74

(1) Direcţia investiţii  (D.I.) este un compartiment funcţional organizat ca direcţie în structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj, în subordinea directă a Viceprimarului Municipiului Lugoj.

(2) Direcţia investiţii este condusă de un director executiv, care reprezintă direcţia în raporturile cu conducerea primăriei şi cu celelalte compartimente din structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj.

(3) Direcţia investiţii are în subordine următoarele compartimente:

- Compartimentul investiţii;

- Compartimentul tehnic;

- Compartimentul avize, control urban;

- Compartimentul mediu.

 

 

XII.1. COMPARTIMENTUL INVESTIŢII

 

Art. 75

Compartimentul investiţii (C.I.) face parte din structura Direcţiei investiţii, aflată în subordinea Viceprimarului Municipiului Lugoj.

Art. 76

(1) Compartimentul investiţii are ca obiectiv programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea executării, decontarea şi recepţia lucrărilor de investiţii publice în municipiul Lugoj şi localităţile aparţinătoare.

(2) În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, Compartimentul investiţii are relaţii de cooperare directă cu Direcţia economică, Compartimentul licitaţii şi achiziţii publice, Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului, Compartimentul mediu, Biroul management proiecte, programe, Biroul juridic, Compartimentul secretariat, arhivă, precum şi cu alte compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj, cu unităţile subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, cu unităţile de proiectare şi cele de construcţii, cu organele băncii finanţatoare şi cu autorităţile şi organele de avizare.

Art. 77

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului investiţii sunt următoarele:

a) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind programul anual de investiţii publice al municipiului Lugoj:

·         întocmeşte, pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii, fişa obiectivului de investiţii, prin care sunt prezentate:

- informaţii financiare, ce includ:

-          valoarea totală a proiectului;

-          creditele de angajament;

-          creditele bugetare;

-          graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie;

-          analiza cost-beneficiu, care va fi realizată şi în cazul obiectivelor în derulare;

-          costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune.

- informaţii nefinanciare, ce includ:

-          strategia în domeniul investiţiilor, care va cuprinde în mod obligatoriu priorităţile investiţionale şi legătura dintre diferite proiecte, criteriile de analiză care determină introducerea în programul de investiţii a obiectivelor noi, în detrimentul celor în derulare;

-          descrierea proiectului;

-          stadiul fizic al obiectivelor.

·         asigură elaborarea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, sens în care desfăşoară următoarele activităţi:

-          întocmeşte notele de fundamentare prealabile, care cuprind elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea şi valoarea estimativă a cheltuielilor necesare elaborării acestor documentaţii şi le înaintează spre aprobare primarului; 

-          cuprinde valoarea estimativă a cheltuielilor necesare elaborării documentaţiilor tehnico-economice în programul de investiţii, la poziţia globală „Alte cheltuieli de investiţii”, spre a fi aprobată apoi de consiliul local, odată cu bugetul local; 

-          întocmeşte formele necesare, potrivit prevederilor legale, pentru comandarea elaborării documentaţiilor tehnico-economice;

-          asigură, direct sau prin intermediul proiectanţilor, obţinerea avizelor şi acordurilor ce sunt în sarcina beneficiarului, precum şi a altor documente necesare elaborării documentaţiilor tehnico-economice;

-          înaintează documentaţiile tehnico-economice elaborate spre aprobare consiliului local.

·         actualizează, cu aprobarea primarului în calitate de ordonator principal de credite, valoarea fiecărui obiectiv de investiţii nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competenţa de aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, operaţiune ce este supusă controlului financiar preventiv propriu;

·         stabileşte, la solicitarea şi cu aprobarea primarului în calitate de ordonator principal de credite, priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu această destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate;

·         întocmeşte, cu aprobarea primarului în calitate de ordonator principal de credite, formele necesare, în situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare şi, în colaborare cu Direcţia economică, înaintează consiliului local, până la data de 31 octombrie, propunerea de aprobare a redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii;

·         stabileşte, conform Planului Urbanistic General şi Zonal, amplasamentele pe care urmează să se realizeze obiectivele de investiţii.

 

b) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind atribuirea şi încheierea contractelor de achiziţii publice - contracte de furnizare, contracte de servicii (proiectare), contracte de lucrări (execuţie/proiectare şi execuţie) - pentru toate obiectivele de investiţii publice ale municipiului Lugoj aprobate:

·         întocmeşte întreaga documentaţie necesară achiziţiei de produse, servicii sau lucrări, în situaţia în care achiziţia se face, conform legii, prin procedura cumpărării directe;

·         întocmeşte documentaţia necesară, constând în referat de necesitate, notă privind estimarea valorii contractului de achiziţie publică, caiet de sarcini sau documentaţie descriptivă etc., în vederea organizării de către Compartimentul licitaţii şi achiziţii publice a licitaţiilor pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice - altele decât cele efectuate prin procedura cumpărării directe -, în conformitate cu prevederile legale;

·         participă prin personalul propriu, desemnat prin dispoziţia primarului, în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţii publice;

·         întocmeşte contractele de furnizare produse, de prestări servicii, respectiv de lucrări, atribuite în condiţiile legii, precum şi graficele de execuţie, cu termene precise de realizare şi asigură semnarea şi avizarea contractelor de către părţile contractante.

 

c) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind realizarea obiectivelor de investiţii aprobate şi atribuite în condiţiile legii, pregătirea şi executarea lucrărilor:

·         elaborează şi depune documentaţia necesară obţinerii certificatului de urbanism (C.U.), a acordurilor şi avizelor necesare, precum şi a autorizaţiei de construire (A.C.) pentru obiectivele de investiţii supuse regimului de autorizare a construcţiilor, urmărind evoluţia acestor acte în vederea demarării lucrărilor de execuţie;

-          controlează respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi potrivit Legii nr.10/1995, privind calitatea în construcţii;

-          verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate şi corelarea acestora;

-          verifică existenţa în proiectul tehnic a prevederilor fazelor determinante şi a programului de control al proiectantului.

 

d) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind  recepţia obiectivelor de investiţii realizate:

·         verifică stadiul lucrărilor şi încheie cu executantul, la solicitarea primarului, în cazul în care se doreşte preluarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract,  procesul-verbal de predare-primire (care nu reprezintă un proces-verbal de recepţie) şi consemnează viciile pe care le constată cu ocazia predării-primirii părţii de lucrare în cauză;

·         propune componenţa şi programul de funcţionare al comisiilor de recepţii pentru fiecare obiectiv de investiţii realizat, conform legii, le supune aprobării primarului şi asigură secretariatul comisiilor de recepţii;

·         organizează, în condiţiile legii, recepţia la terminarea lucrărilor (recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect şi, după caz, recepţia provizorie, la terminarea unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat), pe baza notificării transmise de către executant privind terminarea lucrărilor, sens în care desfăşoară următoarele activităţi:

-          comunică data stabilită pentru începerea recepţiei, membrilor comisiei de recepţie, executantului şi proiectantului şi invită reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii Timiş;

-          pune la dispoziţia membrilor comisiei de recepţie documentaţia de execuţie, precum şi documentele şi explicaţiile care îi sunt necesare, participă la efectuarea recepţiei şi verifică stadiul lucrărilor;

-          la terminarea examinării, consemnează observaţiile şi concluziile comisiei în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, care va cuprinde obligatoriu valoarea declarată a investiţiei şi, după caz, înscrie în procesul-verbal de recepţie viciile pe care le-a constatat cu ocazia preluării unei părţi din lucrare şi pe care le-a consemnat în procesul-verbal de predare-primire încheiat cu această ocazie;

-          înaintează procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în termenul prevăzut de lege, primarului, împreună cu recomandarea comisiei de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei şi, totodată, îl comunică executantului, proiectantului, emitentului autorizaţiei de construire şi organului administraţiei financiare locale;

-          notifică executantului, în termen, hotărârea de admitere, amânare sau respingere a recepţiei şi, după caz, solicită remedierea lipsurilor, penalizări, diminuări de valori şi alte asemenea şi urmăreşte rezolvarea în termenul convenit a problemelor constatate de comisia de recepţie;

-          preia lucrarea la data recepţiei (data încheierii de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor, cu sau fără obiecţii), în afara cazului în care recepţia este amânată sau respinsă.

-          verifică modul de comportare al obiectivului în cursul perioadei de garanţie, constată dacă au fost remediate de către executant viciile şi deficienţele semnalate cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor sau cele apărute în perioada de garanţie şi elaborează un referat cu privire la toate aceste aspecte pe care-l înaintează primarului spre avizare;

-          convoacă comisia de recepţie, executantul şi proiectantul lucrării, la data, ora şi locul fixate;

-          pune la dispoziţia membrilor comisiei de recepţie procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi referatul privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare pe perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor;

-          la terminarea recepţiei, consemnează observaţiile şi concluziile comisiei în procesul-verbal de recepţie finală;

-          înaintează procesul-verbal de recepţie finală, în termenul prevăzut de lege, primarului, împreună cu recomandarea comisiei de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei şi, totodată, îl comunică executantului şi emitentului autorizaţiei de construire;

-          notifică executantului, în termen, hotărârea de admitere, amânare sau respingere a recepţiei, data notificării fiind considerată, potrivit legii, data recepţiei finale;

-          în cazul în care recepţia finală este respinsă, se îngrijeşte ca lucrarea să fie pusă în stare de conservare şi interzice utilizarea ei.

-          completează şi definitivează, cu respectarea cerinţelor legale, înainte de recepţia finală, cartea tehnică a construcţiei, care se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea în timp a construcţiei;

-          întocmeşte, cu respectarea cerinţelor legale, centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei, care cuprinde fişa statistică pe obiect, borderoul general al dosarelor documentaţiei de bază şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte;

-          supune controlului comisiei de recepţie finală şi, după caz, organelor de control împuternicite, modul de întocmire şi de completare a cărţii tehnice a construcţiei;

-          păstrează cartea tehnică  pe toată durata de existenţă a construcţiei, până la demolare, iar după demolare, predă exemplarul complet la arhivă, pentru păstrare.

 

e) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind decontarea lucrărilor de investiţii executate:

 

f) alte atribuţii, competenţe şi responsabilităţi specifice:

·         efectuează inventarul lucrărilor de investiţii finalizate şi întocmeşte procesele-verbale de arhivare a lucrărilor finalizate;

·         colaborează cu Biroul management proiecte, programe în vederea elaborării cererii de finanţare pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri europene, pregăteşte documentaţia necesară în vederea depunerii pentru evaluare a proiectului la instituţia finanţatoare şi asigură managementul proiectului în etapa de implementare a acestuia;

·         recurge la procedura de arbitraj/procedura concilierii directe, în cazul apariţiei unor diferende cu factorii implicaţi în realizarea obiectivului de investiţii, sens în care convoacă partea adversă, comunicându-i în scris pretenţiile sale, temeiul de drept, precum şi toate actele doveditoare pe care se sprijină acestea şi consemnează în scris rezultatul concilierii;

·         transmite Biroului juridic documentaţia şi datele necesare în vederea acţionării în instanţă a persoanelor vinovate de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, în situaţia în care litigiul nu se rezolvă prin arbitraj/conciliere directă, precum şi în situaţia în care este necesară recuperarea pagubelor constatate;

·         participă la expertizele la care instituţia este convocată, cu privire la aspectele ce intră în competenţa compartimentului, analizează conţinutul rapoartelor de expertiză şi emite puncte de vedere referitor la conţinutul acestora;

 

 

XII.2. COMPARTIMENTUL TEHNIC

 

Art. 78

Compartimentul tehnic (C.T.) face parte din structura Direcţiei investiţii, aflată în subordinea Viceprimarului Municipiului Lugoj.

 

Art. 79

Compartimentul tehnic are relaţii de cooperare directă cu Compartimentul avize, control urban, Compartimentul administraţia străzilor, Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, Compartimentul investiţii, Compartimentul licitaţii şi achiziţii publice, Biroul juridic, Compartimentul secretariat, arhivă, Direcţia economică, Serviciul Poliţia Locală şi alte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi cu instituţiile/serviciile publice de interes local şi societăţile comerciale subordonate consiliului local, respectiv Serviciul Public Sere şi Zone Verzi, S.C. Salprest S.A. şi S.C. Meridian 22 S.A.

Art. 80

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului tehnic sunt următoarele:

·         elaborează şi înaintează Compartimentului licitaţii şi achiziţii publice propunerile pentru Programul anual al achiziţiilor publice, privind achiziţiile din domeniul propriu de activitate;

 

 

XII.3. COMPARTIMENTUL AVIZE, CONTROL URBAN

 

Art. 81

Compartimentul avize, control urban (C.A.C.U.) face parte din structura Direcţiei investiţii, aflată în subordinea Viceprimarului Municipiului Lugoj.

Art. 82

Compartimentul avize, control urban are relaţii de cooperare directă cu Compartimentul tehnic, Compartimentul administraţia străzilor, Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, Serviciul impozite şi taxe, Serviciul Poliţia Locală şi alte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi cu instituţiile/serviciile publice de interes local şi societăţile comerciale subordonate consiliului local, respectiv Serviciul Public Sere şi Zone Verzi, S.C. Salprest S.A. şi S.C. Meridian 22 S.A.

Art. 83

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului avize, control urban sunt următoarele:

 

 

XII.4. COMPARTIMENTUL MEDIU

 

Art. 84

Compartimentul mediu (C.M.) face parte din structura Direcţiei investiţii, aflată în subordinea Viceprimarului Municipiului Lugoj.

Art. 85

(1) Compartimentul mediu răspunde de protecţia mediului la nivelul municipiului Lugoj şi al localităţilor aparţinătoare şi urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor rezultate din implementarea legislaţiei comunitare în acest domeniu şi a programelor de protecţie a mediului, sens în care colaborează cu autorităţile publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului.

(2) În vederea realizării sarcinilor şi obligaţiilor ce revin autorităţilor locale, în domeniul mediului, Compartimentul mediu are relaţii de cooperare directă cu Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului, Compartimentul tehnic, Compartimentul investiţii, Biroul management proiecte, programe, Compartimentul autorizaţii, liberă iniţiativă, comercial, contracte, Compartimentul autorizare servicii de transport local şi Serviciul Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi cu instituţiile/serviciile publice de interes local şi societăţile comerciale subordonate consiliului local, respectiv Serviciul Public Sere şi Zone Verzi, S.C. Salprest S.A. şi S.C. Meridian 22 S.A .

Art. 86

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului mediu sunt următoarele:

-          de a îmbunătăţi microclimatul localităţilor, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul şi din zonele limitrofe acestora, de a înfrumuseţa şi proteja peisajul, de a menţine curăţenia stradală;

-          de a prevedea, la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi al localităţii, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, măsuri de protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;

-          de a respecta prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi recreare, starea de sănătate şi de confort a populaţiei;

-          de a informa publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu;

-          de a respecta regimul de protecţie specială a zonelor de interes turistic şi de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a monumentelor naturii;

-          de a adopta elemente arhitecturale adecvate, de a optimiza densitatea de locuire, concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă, în conformitate cu planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului;

-          de a reglementa, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, a accesului anumitor tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale localităţii, cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreării şi agrementului;

-          de a nu degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

-          de a adopta măsuri obligatorii, pentru persoanele fizice şi juridice, cu privire la întreţinerea şi înfrumuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi;

-          de a iniţia, pe plan local, proiecte de amenajare, întreţinere şi dezvoltare a reţelelor de canalizare.

 

 

 

SECŢIUNEA a XIII-a

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

 

Art. 87

(1) Direcţia administraţie publică locală (D.A.P.L.) este un compartiment funcţional organizat ca direcţie în structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj, în subordinea directă a Secretarului Municipiului Lugoj.

(2) Direcţia administraţie publică locală este condusă de un director executiv, care reprezintă direcţia în raporturile cu conducerea primăriei şi cu celelalte compartimente din structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj.

(3) Direcţia administraţie publică locală are în subordine următoarele compartimente:

- Biroul juridic;

- Compartimentul secretariat, arhivă;

- Compartimentul resurse umane;

- Compartimentul informatică;

- Compartimentul relaţii cu publicul;

- Compartimentul administrativ - gospodăresc;

- Biroul agricol, cadastru.

 

XIII.1. BIROUL JURIDIC

Art. 88

Biroul juridic (B.J.) face parte din structura Direcţiei administraţie publică locală şi este condus de un şef de birou care răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia.

Art. 89

(1) Biroul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Municipiului Lugoj, ale Primarului Municipiului Lugoj şi, după caz, ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj, precum şi ale instituţiilor subordonate, în conformitate cu Constituţia României şi legile ţării.

(2) În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, Biroul juridic are relaţii de cooperare cu toate compartimentele din instituţie şi unităţile subordonate consiliului local, precum şi cu instanţele judecătoreşti în ce priveşte dosarele aflate pe rol.

Art. 90

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Biroului juridic sunt următoarele:

·         reprezintă şi apără în faţa instanţelor judecătoreşti competente (Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) drepturile şi interesele legitime ale Municipiului Lugoj, ale Primarului Municipiului Lugoj şi, după caz, ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj, precum şi ale instituţiilor subordonate;

·         promovează cereri de chemare în judecată din dispoziţia conducerii Primăriei Municipiului Lugoj;

·         verifică şi avizează, la cererea conducerii, orice alte acte cu caracter juridic;

·         redactează acte juridice, în limita competenţei profesionale;

·         asigură asistenţă juridică compartimentelor din structura organizatorică a instituţiei, precum şi persoanelor fizice şi juridice, în limitele competenţelor legale, exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

Art. 91

(1) Consilierul juridic formulează punctul său de vedere potrivit prevederilor legale şi a crezului său profesional, opinia sa fiind consultativă.

(2) Punctul de vedere formulat de către consilierul juridic în legătură cu aspectul juridic al unei situaţii nu poate fi schimbat sau modificat de către nici o persoană, consilierul juridic menţinându-şi opinia legală formulată iniţial, indiferent de împrejurări.

(3) Consilierul juridic avizează şi semnează acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum şi semnătura sa, fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv.

(4) Consilierul juridic nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta.

 

 

 

XIII.2. COMPARTIMENTUL SECRETARIAT, ARHIVĂ

 

Art. 92

Compartimentul secretariat, arhivă (C.S.A.) face parte din structura Direcţiei administraţie publică locală, aflată în subordinea Secretarului Municipiului Lugoj.

Art. 93

(1) Compartimentul secretariat, arhivă îndeplineşte, în limitele sale de competenţă, atribuţiile aflate în responsabilitatea Secretarului Municipiului Lugoj.

(2) Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului secretariat, arhivă sunt următoarele:

a) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Lugoj:

·         predă consilierilor locali, în termenul prevăzut de lege, răspunsurile la întrebări şi interpelări, redactate de compartimentele de specialitate şi însuşite de primar;

 

b) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj:

·         redactează, înregistrează cronologic, îndosariază şi arhivează procesele-verbale întocmite la fiecare şedinţă a comisiei, împreună cu avizele eliberate de comisie;

·         sintetizează toate solicitările comisiilor şi le prezintă secretarului.

 

c) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind hotărârile Consiliului Local al Municipiului Lugoj şi dosarele speciale ale şedinţelor de consiliu:

·         efectuează operaţiunile necesare arhivării şi păstrării permanente a hotărârilor consiliului local şi a dosarelor şedinţelor: îndosariază hotărârile şi documentaţiile dezbătute în şedinţă, precum şi procesul-verbal al şedinţei aprobat de consiliul local, numerotează şi sigilează dosarul special al fiecărei şedinţe de consiliu şi îl înaintează secretarului şi preşedintelui de şedinţă, pentru semnare; arhivează cu termen de păstrare "permanent" dosarele şedinţelor consiliului local şi asigură păstrarea acestora în cele mai sigure condiţii;

·         eliberează copii după documentele aflate în dosarele şedinţelor consiliului local, sub semnătura Secretarului Municipiului Lugoj, în afara acelora cu caracter secret stabilit în condiţiile legii.

 

d) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind dispoziţiile Primarului Municipiului Lugoj:

·         înregistrează în registrul special, în ordine cronologică, pentru număr şi dată certă, dispoziţiile emise de primar şi păstrează exemplarul original al acestora;

 

e) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind arhiva (crearea, păstrarea şi folosirea documentelor arhivate):

 

f) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,  republicată:

·         realizează corespondenţa cu diverse instituţii implicate în soluţionarea dosarelor depuse în baza Legii nr. 10/2001.

 

g) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local şi a dispoziţiilor O.U.G. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical:

·         ţine evidenţa dosarelor constituite în baza legii;

·         participă la şedinţele comisiei şi întocmeşte procesele-verbale aferente;

·         invită solicitanţii la negocieri şi întocmeşte ordinea de zi;

·         realizează corespondenţa cu privire la spaţiile care se încadrează în prevederile legii.

 

h) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică:

-          proiectele de acte normative;

-          şedinţele publice ale consiliului local;

-          organizarea de dezbateri publice;

 

 

i) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,  republicată:

 

j) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată:

 • primeşte şi înregistrează în registre speciale, cu caracter public, denumite „Registrul declaraţiilor de avere” şi „Registrul declaraţiilor de interese”, declaraţiile de avere şi de interese ale aleşilor locali şi eliberează imediat depunătorului o dovadă de primire;
 • pune la dispoziţia aleşilor locali, la cerere, formularele declaraţiilor de avere şi de interese, oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora şi întocmeşte note de opinie în acest sens;
 • asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pe portalul Primăriei Municipiului Lugoj, în condiţiile prevăzute de lege;
 • trimite Agenţiei Naţionale de Integritate (A.N.I.), în vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese depuse şi câte o copie certificată a registrelor speciale în termenul prevăzut de lege;
 • întocmeşte, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus în termen declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termenul prevăzut de lege;
 • întocmeşte lista definitivă cu persoanele care nu au depus sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite, şi o transmite Agenţiei în termenul legal.

 

 

k) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind portalul Primăriei Municipiului Lugoj (www.primarialugoj.ro):

-          anunţurile privind proiectele de acte normative;

-          anunţurile privind şedinţele publice ale consiliului local;

-          anunţurile privind organizarea de dezbateri publice;

-          minuta şedinţelor consiliului local şi a dezbaterilor publice;

 

l) alte atribuţii, competenţe şi responsabilităţi specifice:

                 

                 

XIII.3. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

 

 

Art. 94

Compartimentul resurse umane (C.R.U.) face parte din structura Direcţiei administraţie publică locală, aflată în subordinea Secretarului Municipiului Lugoj.

Art. 95

(1) Compartimentul resurse umane organizează şi realizează gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice, elaborează politicile şi instrumentele interne de gestiune şi planificare a resurselor umane, aplicând principiile egalităţii de şanse, motivării şi transparenţei.

(2) Compartimentul resurse umane are relaţii de colaborare directă cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P.).

Art. 96

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului resurse umane sunt următoarele:

-          numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici;

-          numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;

-          numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;

-          numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;

-          numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării;

-          numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale;

-          numărul maxim al funcţiilor publice de conducere.

-          numirea în funcţii publice a funcţionarilor publici şi încadrarea personalului contractual;

-          avansarea, promovarea, transferul, redistribuirea, delegarea, detaşarea, mutarea personalului etc.

-          încetarea sau suspendarea raporturilor de muncă;

-          salarizarea personalului, conform legii;

-          aplicarea sancţiunilor disciplinare;

-          alte aspecte reglementate prin lege, potrivit specificului de activitate al compartimentului;

 

 

XIII.4. COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ

 

Art. 97

Compartimentul informatică (C.I.) face parte din structura Direcţiei administraţie publică locală, aflată în subordinea Secretarului Municipiului Lugoj.

Art. 98

(1) Activitatea Compartimentului informatică se axează în principal pe administrarea şi întreţinerea sistemului informatic existent, care cuprinde totalitatea echipamentelor hardware şi software de bază, suportul de comunicaţie aferent şi resursele informaţionale (aplicaţii şi baze de date) asociate calculatoarelor.

(2) Sistemul informatic are ca scop sprijinirea procesului de activitate al personalului instituţiei, prin mijloace de stocare şi prelucrare a datelor, automatizări prin aplicaţii specifice activităţii şi comunicare prin serviciile oferite de reţeaua conectată la Intranet şi Internet.

Art. 99

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului informatică sunt următoarele:

-          proiectează, defineşte şi implementează bazele de date; 

-          proiectează sistemele de securitate şi protecţie a datelor;

-          monitorizează performanţele bazelor de date şi îmbunătăţirea acestora.

-          instalează şi configurează pe staţie sau server;

-          rezolvă disfuncţionalităţile sesizate de beneficiarii direcţi;

-          actualizează cu ultimele versiuni (conform modificărilor legislative sau solicitării utilizatorilor);

-          instruieşte utilizatorii.

-          elaborează  regulamentul de utilizare a reţelei de calculatoare;

-          stabileşte regulile de instalare a sistemelor de operare pe staţiile de lucru;

-          creează  şi gestionează conturile de utilizator;

-          monitorizează performanţele reţelei;

-          stabileşte modalităţile de protecţie a datelor împotriva viruşilor şi a accesului neautorizat;

-          previne pierderea datelor, prin implementarea unui sistem de back-up şi a sistemelor tolerante la defecte (mirroring) şi prin utilizarea surselor de alimentare neîntreruptibile;

-          monitorizează comportamentul reţelei pentru prevenirea problemelor;

-          stabileşte politicile de securitate în scopul asigurării securităţii datelor împotriva accesului neautorizat şi a distrugerilor accidentale/deliberate.

-          creează, la solicitarea contribuabililor, conturile de utilizatori;

-          verifică şi acceptă la plată tranzacţiile efectuate de către contribuabili în vederea achitării impozitelor şi taxelor locale;

-          descarcă plata în aplicaţia locală de impozite şi taxe a primăriei şi o publică pe pagina de Internet a instituţiei;

-          actualizează zilnic baza de date a impozitelor şi taxelor locale;

-          oferă suport tehnic contribuabilului pentru a facilita accesul la/în sistem;

-          gestionează contractele de intermediere financiară încheiate cu privire la sistemele de plată electronică a impozitelor şi taxelor locale de către contribuabili prin intermediul Internet-ului şi a unui terminal POS (point of  sale).

-          service, instalare şi configurare prin posibilităţi proprii sau sesizând firme specializate;

-          întreţinere preventivă a echipamentelor;

-          instruirea utilizatorilor pentru utilizarea sistemului de operare, a aplicaţiilor de tip office şi a echipamentelor;

 

 

XIII.5. COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL

 

Art. 100

Compartimentul relaţii cu publicul (C.R.P.) face parte din structura Direcţiei administraţie publică locală, aflată în subordinea Secretarului Municipiului Lugoj.

Art. 101

(1) Compartimentul relaţii cu publicul are ca obiect principal de activitate asigurarea legăturii între cetăţeni/organizaţiile legal constituite, pe de o parte şi compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului Lugoj, unităţile fără personalitate juridică, subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi conducerea primăriei, pe de altă parte, în vederea informării şi soluţionării problemelor ce sunt de competenţa instituţiei. În acest sens, compartimentul îndeplineşte atribuţiile ce decurg din aplicarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

(2) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public, se desemnează unul sau mai mulţi funcţionari, din cadrul Compartimentului relaţii cu publicul, responsabil/responsabili cu difuzarea informaţiilor publice. În acest sens, persoana special desemnată/persoanele special desemnate îndeplineşte/îndeplinesc atribuţiile ce decurg din aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

(3) Compartimentul relaţii cu publicul îşi desfăşoară activitatea, axându-se pe gestionarea fluxului informaţional, managementul documentelor şi programul de audienţe al Primarului Municipiului Lugoj.

(4) Compartimentul relaţii cu publicul colaborează cu toate compartimentele din instituţie şi unităţile subordonate, printr-un schimb permanent de informaţii şi transmitere de documente.

Art. 102

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului relaţii cu publicul sunt următoarele:

a) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind activitatea de soluţionare a petiţiilor:

-          distribuie şi trimite electronic toate documentele, conform repartizării, spre compartimentele de specialitate;

-          întocmeşte borderourile de transfer a documentelor;

-          predă documentele către conducătorii compartimentelor de specialitate prin semnarea borderourilor de transfer;

-          arhivează borderourile de transfer;

 

b) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind liberul acces la informaţiile de interes public:

-          actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

-          structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

-          numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

-          coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

-          sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

-          programele şi strategiile proprii;

-          lista cuprinzând documentele de interes public;

-          lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

-          modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

c) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind programul de audienţe al Primarului Municipiului Lugoj:

 

d) alte atribuţii, competenţe şi responsabilităţi specifice:

·         colaborează cu toate compartimentele de specialitate în vederea obţinerii de informaţii utile privind activitatea acestora;

·         colaborează cu toate compartimentele de specialitate în vederea stabilirii metodologiei eficiente de lucru;

·         furnizează informaţii, solicitanţilor, cu privire la serviciile oferite de  primărie – prezintă informaţii referitoare la compartimentele de specialitate şi activitatea acestora;

·         furnizează  informaţii, solicitanţilor, asupra actelor ce se cer a fi depuse în vederea eliberării de adeverinţe, autorizaţii, certificate  etc.;

·         întocmeşte modele simplificate de cereri - tip şi „fluturaşi” privind actele necesar a fi depuse şi le înmânează solicitanţilor;

·         furnizează informaţii, solicitanţilor, cu privire la modul de completare a cererilor şi documentaţiilor necesare;

·         întocmeşte procesele - verbale de afişare şi transmite dovezile de îndeplinire a procedurilor;

·         efectuează configurarea fluxului informaţional al tuturor categoriilor de documente şi cereri, de la momentul înregistrării până la eliberare, cunoscând în orice moment stadiul soluţionării actului (la ce compartiment a fost repartizat, data intrării şi ieşirii din compartimentul respectiv, precum şi mişcările interioare ale documentului în cadrul primăriei, până la momentul eliberării);

·         distribuie electronic toate „intrările”, spre informare, conducerii Primăriei Municipiului Lugoj;

·         urmăreşte permanent modul în care se aplică sistemul informatic de management al documentelor în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj, astfel încât să se permită organizarea şi prelucrarea informaţiei în timp util, prin controlul accesului la informaţie, gestiunea documentelor în cadrul bibliotecii electronice, arhivare digitală, înregistrarea automată a documentelor în registrul intrări/ieşiri etc. şi colaborează cu Compartimentul informatică în vederea funcţionării optime a programului;

·         întocmeşte, alături de Compartimentul informatică, Regulamentul intern privind circuitul documentelor în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj, pe care-l supune spre aprobare primarului;

·         îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, ori încredinţate de conducere, în limita competenţei profesionale.

 

 

XIII.6. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV – GOSPODĂRESC

 

Art. 103

Compartimentul administrativ - gospodăresc (C.A.G.) face parte din structura Direcţiei administraţie publică locală, aflată în subordinea Secretarului Municipiului Lugoj.

Art. 104

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului administrativ - gospodăresc sunt următoarele:

-          recepţionează bunurile (marfa) la intrarea în magazie împreună cu comisia de recepţie;

-          verifică cantităţile indicate în  documentele care le însoţesc şi controlează, pe cât este posibil, calitatea acestora;

-          întocmeşte notele de intrare - recepţie (N.I.R.);

-          ţine la zi evidenţa fişelor de magazie şi a gestiunii bunurilor;

-          asigură depozitarea bunurilor în bune condiţiuni pentru a se evita degradarea acestora;

-          efectuează transferurile de marfă din stocul central în substocuri;

-          distribuie bunurile către solicitanţi conform documentelor emise (referate de necesitate) şi întocmeşte bonul de consum (pentru materiale consumabile) şi bonul de transfer (pentru obiecte de inventar);

-          păstrează evidenţa documentelor de transfer emise (bonuri de consum şi bonuri de transfer), cu semnăturile de predare-primire la zi;

-          verifică lunar, împreună cu Serviciul financiar-contabil, fişele de magazie cu balanţa stocului de marfă;

-          întocmeşte şi actualizează baza de date cu privire la documentele justificative legate de stocuri (N.I.R.-uri, fişe de magazie, bonuri de transfer, bonuri de consum,  procese-verbale de predare- primire între compartimente);

-          întocmeşte, împreună cu comisiile de inventariere, inventarul anual făcut la nivelul instituţiei cu privire la bunurile gestionate.

-          întocmeşte graficul de lucru al agenţilor de pază;

-          întocmeşte procesele-verbale cu ocazia predării-primirii postului de pază, care se ţin într-un registru special;

-          gestionează registrul special al proceselor-verbale, registrele de intrări-ieşiri în/din instituţie în orele de program şi după orele de program, carnetul postului privind controlul activităţii agenţilor de pază de către conducere şi carnetul privind controlul  efectuat de poliţie.

-          ţine evidenţa solicitărilor primite privind deplasările, în vederea programării şi organizării activităţii şoferilor instituţiei;

-          eliberează şi urmăreşte foile de parcurs zilnic, pentru autoturisme;

-          întocmeşte lunar centralizatorul F.A.Z. (fişă de activitate zilnică), pentru autoturisme.

-          predă, pe bază de semnătură,  documentele şi materialele adresate consilierilor locali şi, după caz, instituţiilor subordonate autorităţilor administraţiei publice locale;

-          ştampilează plicurile primite şi le expediază prin poştă, iar pentru corespondenţa ce se transmite pe bază de confirmare, completează cu datele necesare confirmările de primire;

-          completează borderourile cu menţiunile privind numărul de înregistrare al documentului expediat, destinatarul, localitatea, data  şi valoarea timbrelor poştale;

-          întocmeşte, săptămânal, centralizatorul pe baza borderourilor zilnice şi a ordinelor de plată, în vederea decontării consumului de timbre şi a avizelor recomandate (A.R.);

-          ţine gestiunea stocului de timbre poştale, achiziţionate conform ordinelor de plată.

 

 

XIII.7. BIROUL AGRICOL, CADASTRU

 

Art. 105

Biroul agricol, cadastru (B.A.C.) face parte din structura Direcţiei administraţie publică locală şi este condus de un şef de birou care răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia.

Art. 106

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Biroului agricol, cadastru sunt următoarele:

a) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind aplicarea legilor fondului funciar:

 

 

b) alte atribuţii, competenţe şi responsabilităţi specifice:

 

 

SECŢIUNEA a XIV-a

SERVICIUL POLIŢIA LOCALĂ

 

Art. 107

(1) Serviciul Poliţia Locală (S.P.L.) este un compartiment funcţional, organizat ca serviciu fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj.

(2) Serviciul Poliţia Locală reprezintă autoritatea publică din municipiul Lugoj care îşi desfăşoară activitatea în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale, dar şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

(3) Scopul înfiinţării poliţiei locale este acela al exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii: ordinea şi liniştea publică, paza bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activitatea comercială, evidenţa persoanelor sau în alte domenii stabilite prin lege, având ca zonă de competenţă teritoriul municipiului Lugoj şi al satelor aparţinătoare.

Art. 108

(1) Organizarea şi funcţionarea poliţiei locale are la bază prevederile legilor speciale în domeniu, existând un regulament – cadru  aprobat prin hotărâre a Guvernului, care reglementează modul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi care se aplică personalului acesteia.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Poliţia Locală, elaborat pe baza regulamentului – cadru, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Lugoj, în conformitate cu prevederile legale, cu avizul consultativ al Comisiei locale de ordine publică.

 

 

 

CAPITOLUL V

REGLEMENTĂRI PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ÎN

 REALIZAREA  ACTIVITĂŢII PRIMARULUI MUNICIPIULUI LUGOJ

 ŞI A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ

 

 

SECŢIUNEA I

REGLEMENTĂRI GENERALE

 

 

Art. 109

Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele ce alcătuiesc aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj realizează activitatea primarului şi a consiliului local prin acte şi operaţiuni administrative şi tehnice.

 

 

Art. 110

În realizarea atribuţiilor, activităţilor şi operaţiunilor administrative şi tehnice pe care trebuie să le desfăşoare, în vederea soluţionării comune a problemelor curente ale municipalităţii, toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj au obligaţia de a colabora.

Art. 111

Legătura dintre direcţii, servicii, birouri şi celelalte compartimente se asigură prin conducătorii compartimentelor, iar relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect, se asigură prin secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

Art. 112

(1) Primarul, viceprimarul, secretarul şi conducătorii compartimentelor de specialitate se întrunesc în şedinţă de lucru – birou executiv – de regulă săptămânal şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea primarului.

(2) Şedinţele biroului executiv nu sunt publice, însă la acestea pot participa, la cerere, consilierii locali.

Art. 113

(1) Petiţiile (cereri, reclamaţii, sesizări sau propuneri formulate în scris ori prin poşta electronică) adresate instituţiei vor fi soluţionate în termenele şi în condiţiile stabilite prin lege.

(2) Compartimentul relaţii cu publicul primeşte şi înregistrează petiţiile, iar ulterior le înaintează compartimentelor de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.

(3) Compartimentul relaţii cu publicul este obligat să urmărească soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului.

Art. 114

(1) Repartizarea petiţiilor în vederea soluţionării lor de către personalul de specialitate se face de către şeful compartimentului căruia i s-a trimis petiţia de către Compartimentul relaţii cu publicul.

(2) Funcţionarii publici şi persoanele încadrate cu contract individual de muncă sunt obligate să rezolve numai petiţiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis să le primească direct de la petenţi – fără să fie înregistrate şi fără să fie repartizate de şeful compartimentului de specialitate – ori să intervină sau să depună stăruinţă pentru soluţionarea acestora în afara cadrului legal.

(3) În cazul în care prin petiţie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, petiţia nu poate fi soluţionată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia să comunice petiţionarului, în termenul prevăzut de lege, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

(5) Pentru soluţionarea legală a petiţiilor, persoanele prevăzute la alin. (2) vor lua măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate.

(6) Semnarea răspunsului se face de către Primarul Municipiului Lugoj ori de persoana împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului căruia i s-a repartizat petiţia spre soluţionare.

Art. 115